Psychológ, školský psychológ

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Bratislava-Nové Mesto

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Vajnorská 98/D, Bratislava-Nové Mesto
Termín nástupu
01.6.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
20.05.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
0

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Word, Excel, internet, aplikácie Teams, slido,,
Vzdelanie
jednoodborová psychológia

Podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
Ďalšie požiadavky
Hľadáme človeka, pre ktorého sú dôležité korektné vzťahy na pracovisku, má zodpovednosť a profesionalitu.

Ďalšie predpoklady:
a) ovládanie štátneho jazyka,
b) spôsobilosť na právne úkony,
c) vek nad 18 rokov,
d) zdravotná spôsobilosť,
f) bezúhonnosť

Potrebné dokumenty odporúčame zaslať na: [email protected] najneskôr do 20.05.2021:
• písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
• profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením kontaktných údajov uchádzača, s prehľadom dosiahnutého vzdelania a dosiahnutým stupňom odbornej praxe,
• kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
• čestné prehlásenie o bezúhonnosti,
• súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov uvádzaných v žiadosti a požadovaných dokladoch na účel výberového konania podľa osobitného predpisu (to zasielame uchádzačovi, keď nás kontaktuje)

Platové podmienky: funkčný plat v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Vajnorská 98/D
83104 Bratislava-Nové Mesto
www.pppacvppba3.szm.com
44882396
Kontaktná osoba
Jana Lednická
0940991616
[email protected]