Predmet
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Riaditeľ

Základná škola s materskou školou, Prenčov

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Prenčov 203, Prenčov
Termín nástupu
1.7.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.5.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
23

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
pokročílý
Vzdelanie
Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady na vykonávanie funkcie
a) kvalifikačné predpoklady v súlade so zákonom č. 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch,
b) odborná pedagogická spôsobilosť podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
c) absolvovanie prvej atestácie alebo jej náhrady
d) najmenej päť rokov pedagogickej praxe
e) bezúhonnosť
g) ovládanie štátneho jazyka
Ďalšie požiadavky
Ostatné kritéria a požiadavky:
a) organizačné a riadiace schopnosti
b) práca s PC
c) komunikačné zručnosti na úrovni vedúceho zamestnanca
d) znalosť príslušnej legislatívy
e) flexibilita

Požadované doklady a písomnosti k účasti na výberovom konaní
a) písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
b) profesijný životopis
c) overené doklady o nadobudnutom vzdelaní
d) doklad o požadovanej dĺžke pedagogickej praxe
e) doklad o absolvovaní prvej atestácie alebo jej náhrad
f) výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
g) písomný návrh koncepcie rozvoja školy
h) písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
ch) lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti pre výkon činnosti vedúceho pedagogického zamestnanca podľa § 10 zák. č. 317/2009 Z.z.
i) čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v písomnej žiadosti a požadovaných dokladoch

Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť osobne do podateľne obecného úradu alebo zaslať poštou na adresu:
Obecný úrad, 969 73 Prenčov č. 300
31. 05. 2021 vrátanie do 12.00 hodiny (rozhodujúci je dátum doručenia do podateľne) v uzatvorenej obálke s označením obálky:
„Výberové konanie – riaditeľ ZŠ s MŠ v Prenčove – neotvárať!“

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Prenčov 203
96973 Prenčov
www.zsprencov.edu.sk
0456995249
Kontaktná osoba
Mgr. Alena Ciglanová
045 / 672 62 44