FiltreĽutujeme, pracovná ponuka bola obsadená.


Zobraziť podobné ponuky

Špeciálny pedagóg

Špec. základná škola, Vtáčkovce

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Vtáčkovce 2, Vtáčkovce
Termín nástupu
14.4.2020
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
3.4.2020
Rozsah úväzku
100%

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Kategória voľného pracovného miesta: učiteľ

Kvalifikačné predpoklady: podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorými sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických a odborných zamestnancov.
Ďalšie požiadavky
Pracovný pomer na dobu: určitú - počas zastupovania dlhodobej PN (s možnosťou predĺženia pracovného pomeru na dobu neurčitú)


Platové podmienky: určené v zmysle zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Minimálna výška mzdy predstavuje nástupný plat v 6. platovej triede (915,00 €) + osobné ohodnotenie + príplatky podľa §14 zákona č. 553/2003 Z.z.

Požadované doklady:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením kontaktných údajov uchádzača, s prehľadom dosiahnutého vzdelania,
• kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
• písomný súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z.
• čestné vyhlásenie o bezúhonnosti podľa §15 Zákona 138/2019 Z.z.


Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi pošlite emailom na adresu: [email protected] do 3.4.2020 alebo poštou na adresu: Špeciálna základná škola, Vtáčkovce 2, 044 47 Vtáčkovce.

Žiadosti doručené po stanovenom termíne nebudú akceptované a nebudú do ústneho pohovoru zaradené. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do ústneho pohovoru uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Uchádzači spĺňajúci predpoklady budú pozvaní na ústny pohovor, o ktorého termíne budú vopred informovaní.