Filtre

Psychológ, školský psychológ

Stredná odborná škola podnikania a služieb, Námestovo

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Hattalova 968/33, Námestovo
Termín nástupu
1.9.2020
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.8.2020
Rozsah úväzku
50%
Počet študentov školy
371

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Stredná odborná škola podnikania a služieb,
Hattalova 968/33, 029 01 Námestovo

obsadzuje pracovné miesta

školský psychológ (polovičný pracovný úväzok)


POŽIADAVKY NA UCHÁDZAČOVKvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti odborného zamestnanca v kategórii školský psychológ podľa Vyhlášky MŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

• vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v študijnom programe psychológia,
• vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v ostatných študijných odboroch špecifikovaných v prílohe č. 10 vyššie uvedenej vyhlášky a rozširujúce štúdium pre splnenie predpokladov na výkon pracovnej činnosti psychológa školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a školského psychológa, alebo rozširujúce štúdium pre splnenie predpokladov na výkon pracovnej činnosti psychológa a školského psychológa, alebo špecializačné vzdelávanie školskej psychológie poskytované vysokou školou.
Ďalšie požiadavky
Podmienky pre zaradenie uchádzačov do výberového konania:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• profesijný životopis,
• kópie dokladov o vzdelaní,
• odpis z registra trestov,
• súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Platové podmienky:
• školský psychológ – 1336,00 eur (podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v závislosti od dĺžky započítanej praxe a zaradenia do príslušného kariérového stupňa)

Predbežný termín nástupu:
• september 2020

Žiadosť spolu s ostatnými dokumentami zasielajte e-mailom na adresu [email protected], alebo poštou na adresu SOŠ podnikania a služieb, Hattalova 968/33, 029 01 Námestovo, najneskôr do 31. 08. 2020.

S osobnými údajmi, ktoré budú obsahovať doručené dokumenty od uchádzačov, bude zamestnávateľ nakladať v súlade so Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Voľné pracovné miesta vznikli na základe zapojenia školy do národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“, ktorý realizuje Metodicko-pedagogické centrum. V zmysle podmienok projektu sa tieto pracovné miesta obsadzujú na dobu určitú – maximálne 2 roky.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Stredná odborná škola podnikania a služieb
Hattalova 968/33
02901 Námestovo
www.sosno.sk
0435522348, 0435521221
Kontaktná osoba
Dušan Betík
043/5521221

Reagovať na ponuku