FiltreĽutujeme, pracovná ponuka bola obsadená.


Zobraziť podobné ponuky

Riaditeľ

Súkromná základná škola Felix, Bratislava-Petržalka

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Krásnohorská 14, Bratislava-Petržalka
Termín nástupu
1.3.2020
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
11.2.2020
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
200

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
a) odborná a pedagogická spôsobilosť požadovaná na stupeň a odbor vzdelania pre
príslušný druh a typ školy
b) najmenej päť rokov pedagogickej činnosti
c) vykonanie I. atestácie (I. kvalifikačnej skúšky) alebo jej náhradnej formy
Ďalšie požiadavky
a) bezúhonnosť
b) zdravotná spôsobilosť
c) referencie od zamestnávateľov

ZOZNAM DOKLADOV, KTORÉ TREBA PRILOŽIŤ K PRIHLÁŠKE DO VÝBEROVÉHO KONANIA:

1. výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
2. lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti pre výkon práce riaditeľa,
3. doklady o vzdelaní,
4. profesijný životopis,
5. potvrdenie o dĺžke odbornej a pedagogickej činnosti,
6. návrh koncepcie riadenia školy,
7. písomné referencie od zamestnávateľov,
8. súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby výberového konania.

Všetky doklady žiadame predložiť v tlačenej podobe, a tiež v elektronickej podobe na CD nosiči alebo USB kľúči.

Predpokladaný nástup: 1. 3. 2020.

Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi
doručte do 20. 1. 2020 (rozhodujúci je dátum poštovej pečiatky) v obálke s označením
„Výberové konanie“ na adresu:
Súkromná základná škola FELIX, Krásnohorská 14, 851 07 Bratislava

Termín a miesto výberového konania: 11. 2. 2019 o 15:30 hod. v sídle školy.