FiltreĽutujeme, pracovná ponuka bola obsadená.


Zobraziť podobné ponuky

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň) - telesná a športová výchova

Cirkevná základná škola sv. Jána Bosca, Lučenec

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
T. G. Masaryka 9, Lučenec
Aprobácia
Telesná a športová výchova
Termín nástupu
1.12.2019
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
22.11.2019
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
138

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
internet - pokročilý, Word, Excel, PowerPoint - pokročilý
Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch.
Ďalšie požiadavky
Platové podmienky
Platové zaradenie podľa platových taríf pedagogických a odborných zamestnancov v závislosti od dĺžky praxe - Zákon č. 553/2003 Z. z., Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Vzdelanie
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v príslušnom odbore.

Ďalšie požiadavky
Zoznam dokladov, ktoré musí uchádzač priložiť k žiadosti o účasť na výberovom konaní:
kópie dokladov o splnení kvalifikačných predpokladov, štruktúrovaný profesijný životopis, lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti podľa § 16 zákona č. 138/2019 Z. z. (predloží vybraný uchádzač), čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (vybraný uchádzač predloží odpis z registra trestov), písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v zn. n. p.

Dátum, miesto a čas pohovoru oznámi vyhlasovateľ prihláseným uchádzačom, ktorí splnia požadované predpoklady a kritériá. Ak uchádzač nepošle všetky požadované doklady, nebude zaradený do výberového konania.