FiltreĽutujeme, pracovná ponuka bola obsadená.


Zobraziť podobné ponuky

Školský špeciálny pedagóg

Spojená škola, Zborov

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Školská 478, Zborov
Termín nástupu
1.10.2019
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
17.9.2019
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
400

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
internet - pokročilý, microsoft office word/excel
Vzdelanie
Kvalifikačné predpoklady:
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
- v študijnom odbore špeciálna pedagogika - pedagogický smer a päť rokov pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti v oblasti špeciálnopedagogického poradenstva alebo výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, špeciálna pedagogika - nepedagogický smer a splnenie osobitnej, kvalifikačnej požiadavky - najmenej päť rokov pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti v oblasti špeciálnopedagogického poradenstva alebo výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
- špeciálna pedagogika - poradenstvo a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky - najmenej päť rokov pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti v oblasti špeciálnopedagogického poradenstva,
- v študijnom odbore logopédia a rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky alebo doplňujúce pedagogické štúdium,
- v študijnom odbore učiteľstvo pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky - najmenej päť rokov pedagogickej činnosti, alebo odbornej činnosti v oblasti špeciálnopedagogického poradenstva alebo výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
- v študijnom odbore vychovávateľstvo pre mládež (osoby) vyžadujúcu osobitnú starostlivosť a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky - najmenej päť rokov pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti v oblasti špeciálnopedagogického poradenstva alebo výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
- v študijnom odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pre 5. - 9. ročník základnej školy rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky - najmenej päť rokov pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti v oblasti poradenstva alebo výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
- v študijnom odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov na stredných školách rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky - najmenej päť rokov pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti v oblasti poradenstva, alebo výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
- v študijnom odbore učiteľstvo pre 1. - 4. ročník základnej školy rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky - najmenej päť rokov pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti v oblasti špeciálnopedagogického poradenstva, výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Ďalšie požiadavky
Ide o pracovnú pozíciu školského špeciálneho pedagóga v MATERSKEJ ŠKOLE
Ďalšie požiadavky
Zoznam požadovaných dokladov pre uchádzačov:
1. Písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania;
2. Profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením kontaktných údajov uchádzača, s prehľadom dosiahnutého vzdelania a dosiahnutým stupňom odbornej praxe;
3. Motivačný list ;
4. Fotokópie dokladov o vzdelaní (k diplomu je potrebné priložiť kópiu vysvedčenia o štátnej záverečnej skúške,);
5. Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti ;
6. Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov uvádzaných v žiadosti a v požadovaných dokladoch.

Termín posielania žiadostí o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je do 17. 09.2019.
Dôležitý je dátum podania na poštovej pečiatke. Na žiadosti podané po stanovenom termíne sa neprihliada.

Žiadosti je možné doručiť:
- osobne na riaditeľstvo školy
- poštou na adresu Spojená škola, Školská 478, 086 33 Zborov
Riaditeľstvo SŠ bude kontaktovať iba vybraných uchádzačov.
Kontaktná osoba
Mgr. Ivica Clementová
054/ 479 8211
0905 297 056