FiltreĽutujeme, pracovná ponuka bola obsadená.


Zobraziť podobné ponuky

Pedagogický asistent

Základná škola, Levoča

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Jána Francisciho 11, Levoča
Termín nástupu
23.9.2019
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
13.9.2019
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
441

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Požiadavky:
Kvalifikačné predpoklady
a) spôsobilosť na právne úkony,
b) vek nad 18 rokov,
c) odborná a pedagogická spôsobilosť podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie PZ a OZ, čo znamená
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
• v študijnom programe v študijnom odbore predškolská a elementárna pedagogika,
• v študijnom programe v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov, učiteľstvo profesijných predmetov a učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov,
• v študijnom programe v študijnom odbore pedagogika,
• v študijnom programe špeciálna pedagogika učiteľský, vychovávateľský alebo neučiteľský smer,
• v študijnom programe zameranom na vychovávateľstvo,
• v neučiteľských študijných programoch a doplnenie pedagogickej spôsobilosti.
Úplné stredné odborné vzdelanie
• v odbore vzdelávania zameraného na učiteľstvo a vychovávateľstvo,
• úplné stredné vzdelanie a doplnenie pedagogickej spôsobilosti,
• úplné stredné vzdelanie a špecializačné kvalifikačné štúdium asistentov učiteľa v metodicko-pedagogickom centre skončené do 31. augusta 2010 alebo vzdelávanie umožnené v rámci prechodného ustanovenia Z. z. 317/2009 § 61a ods. 8
do 31.12.2016
a) ovládanie štátneho jazyka,

b) zdravotná spôsobilosť,
c) bezúhonnosť

Ďalšie požiadavky
Ďalšie požiadavky:
Zoznam požadovaných dokladov pre uchádzačov:
1. Písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania;
2. Profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením kontaktných údajov uchádzača, s prehľadom dosiahnutého vzdelania a dosiahnutým stupňom odbornej praxe;
3. Motivačný list ;
4. Fotokópie dokladov o vzdelaní (k diplomu je potrebné priložiť kópiu vysvedčenia o štátnej záverečnej skúške);
5. Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (u úspešných uchádzačov sa bude vyžadovať výpis
z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace);
6. Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov uvádzaných v žiadosti a požadovaných dokladoch.
Platové podmienky: od 743,00 eur v hrubom
Termín posielania žiadostí o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je do 13.09.2019.
Dôležitý je dátum podania na poštovej pečiatke.
Na žiadosti podané po stanovenom termíne sa neprihliada.
- osobne na riaditeľstvo školy
-žiadosti do výberového konania je možné doručiť: poštou na adresu Základná škola, Francisciho 11, 054 01 Levoča
- e-mailom na adresu [email protected]

Riaditeľstvo ZŠ bude kontaktovať iba vybraných uchádzačov.