Filtre

Pedagogický asistent

Základná škola, Levoča

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Jána Francisciho 11, Levoča
Termín nástupu
23.9.2019
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
13.9.2019
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
441

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Požiadavky:
Kvalifikačné predpoklady
a) spôsobilosť na právne úkony,
b) vek nad 18 rokov,
c) odborná a pedagogická spôsobilosť podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie PZ a OZ, čo znamená
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
• v študijnom programe v študijnom odbore predškolská a elementárna pedagogika,
• v študijnom programe v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov, učiteľstvo profesijných predmetov a učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov,
• v študijnom programe v študijnom odbore pedagogika,
• v študijnom programe špeciálna pedagogika učiteľský, vychovávateľský alebo neučiteľský smer,
• v študijnom programe zameranom na vychovávateľstvo,
• v neučiteľských študijných programoch a doplnenie pedagogickej spôsobilosti.
Úplné stredné odborné vzdelanie
• v odbore vzdelávania zameraného na učiteľstvo a vychovávateľstvo,
• úplné stredné vzdelanie a doplnenie pedagogickej spôsobilosti,
• úplné stredné vzdelanie a špecializačné kvalifikačné štúdium asistentov učiteľa v metodicko-pedagogickom centre skončené do 31. augusta 2010 alebo vzdelávanie umožnené v rámci prechodného ustanovenia Z. z. 317/2009 § 61a ods. 8
do 31.12.2016
a) ovládanie štátneho jazyka,

b) zdravotná spôsobilosť,
c) bezúhonnosť

Ďalšie požiadavky
Ďalšie požiadavky:
Zoznam požadovaných dokladov pre uchádzačov:
1. Písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania;
2. Profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením kontaktných údajov uchádzača, s prehľadom dosiahnutého vzdelania a dosiahnutým stupňom odbornej praxe;
3. Motivačný list ;
4. Fotokópie dokladov o vzdelaní (k diplomu je potrebné priložiť kópiu vysvedčenia o štátnej záverečnej skúške);
5. Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (u úspešných uchádzačov sa bude vyžadovať výpis
z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace);
6. Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov uvádzaných v žiadosti a požadovaných dokladoch.
Platové podmienky: od 743,00 eur v hrubom
Termín posielania žiadostí o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je do 13.09.2019.
Dôležitý je dátum podania na poštovej pečiatke.
Na žiadosti podané po stanovenom termíne sa neprihliada.
- osobne na riaditeľstvo školy
-žiadosti do výberového konania je možné doručiť: poštou na adresu Základná škola, Francisciho 11, 054 01 Levoča
- e-mailom na adresu [email protected]

Riaditeľstvo ZŠ bude kontaktovať iba vybraných uchádzačov.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Jána Francisciho 11
05401 Levoča
www.zsfranlv.edupage.org
0534512515
Kontaktná osoba
Mgr. Viera Adamkovičová
0910 867 463

Reagovať na ponuku