FiltreĽutujeme, pracovná ponuka bola obsadená.


Zobraziť podobné ponuky

Psychológ, školský psychológ

Základná škola, Košice-Šaca

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Mládežnícka 3, Košice-Šaca
Termín nástupu
1.10.2019
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
24.9.2019
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
530

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie, Kvalifikačné predpoklady
V súlade s Vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov:
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
v študijnom programe psychológia / učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov psychológia v kombinácii s druhým aprobačným predmetom a absolvovanie štvorsemestrálneho špecializačného vzdelávania školskej psychológie poskytovaného vysokou školou
Ďalšie požiadavky
Ďalšie požiadavky
a) ovládanie štátneho jazyka,
b) spôsobilosť na právne úkony,
c) vek nad 18 rokov,
d) zdravotná spôsobilosť,
f) bezúhonnosť.

Zoznam požadovaných dokladov:
• písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
• profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením kontaktných údajov uchádzača, s prehľadom dosiahnutého vzdelania a dosiahnutým stupňom odbornej praxe,
• motivačný list,
• osvedčená kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
• výpis z registra trestov, nie starší ako tri mesiace,
• súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov uvádzaných v žiadosti a požadovaných dokladoch na účel výberového konania podľa osobitného predpisu .

Dátum podania žiadosti spolu s požadovanými dokladmi:
Do 18. septembra 2019. Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke.
Na žiadosti podané po stanovenom termíne sa neprihliada.

Žiadosti zasielať na adresu:
Základná škola, Mládežnícka 3, 040 15 Košice - Šaca, alebo e-mailom na [email protected]
Riaditeľstvo ZŠ bude kontaktovať iba vybraných uchádzačov.


Číslo výberového konania: VK 1/2019 – PSYCH

Kontaktné informácie
Základná škola, Mládežnícka 3, 040 15 Košice - Šaca
http://zssaca.edupage.org/

Kontaktná osoba: Mgr. Vlastimil Borufka, tel. 055/6842196