FiltreĽutujeme, pracovná ponuka bola obsadená.


Zobraziť podobné ponuky

Pedagogický asistent

Základná škola, Košice-Šaca

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Mládežnícka 3, Košice-Šaca
Termín nástupu
1.10.2019
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
24.9.2019
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
530

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Odborná a pedagogická spôsobilosť podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie PZ a OZ, čo znamená:
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
• v študijnom programe v študijnom odbore predškolská a elementárna pedagogika,
• v študijnom programe v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov, učiteľstvo profesijných predmetov a učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov,
• v študijnom programe v študijnom odbore pedagogika,
• v študijnom programe špeciálna pedagogika učiteľský, vychovávateľský alebo neučiteľský smer,
• v študijnom programe zameranom na vychovávateľstvo,
• v neučiteľských študijných programoch a doplnenie pedagogickej spôsobilosti.
Úplné stredné odborné vzdelanie
• v odbore vzdelávania zameraného na učiteľstvo a vychovávateľstvo,
• úplné stredné vzdelanie a doplnenie pedagogickej spôsobilosti,
• úplné stredné vzdelanie a špecializačné kvalifikačné štúdium asistentov učiteľa v metodicko-pedagogickom centre skončené do 31. augusta 2010 alebo vzdelávanie umožnené v rámci prechodného ustanovenia Z.z. 317/2009 § 61a ods. 8 do 31.12.2016
Ďalšie požiadavky
Ďalšie predpoklady:
a) ovládanie štátneho jazyka,
b) spôsobilosť na právne úkony,
c) vek nad 18 rokov,
d) zdravotná spôsobilosť,
f) bezúhonnosť,
g) výhodou je ovládanie materinského jazyka detí z MRK.

Zoznam požadovaných dokladov:
• písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
• profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením kontaktných údajov uchádzača, s prehľadom dosiahnutého vzdelania a dosiahnutým stupňom odbornej praxe,
• motivačný list,
• osvedčená kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
• výpis z registra trestov, nie starší ako tri mesiace,
• súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov uvádzaných v žiadosti a požadovaných dokladoch na účel výberového konania podľa osobitného predpisu .

Dátum podania žiadosti spolu s požadovanými dokladmi:
Do 18. septembra 2019. Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke.
Na žiadosti podané po stanovenom termíne sa neprihliada.

Žiadosti zasielať na adresu:
Základná škola, Mládežnícka 3, 040 15 Košice - Šaca, alebo e-mailom na kontakt[email protected]
Riaditeľstvo ZŠ bude kontaktovať iba vybraných uchádzačov.

Číslo výberového konania: VK 1/2019 – AST

Kontaktné informácie
Základná škola, Mládežnícka 3, 040 15 Košice – Šaca, http://zssaca.edupage.org/
Kontaktná osoba: Mgr. Vlastimil Borufka, tel. 055/6842196