FiltreĽutujeme, pracovná ponuka bola obsadená.


Zobraziť podobné ponuky

Riaditeľ

Základná škola s materskou školou Pavla Demitru, Dubnica nad Váhom

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Centrum II 87, Dubnica nad Váhom
Termín nástupu
1.11.2019
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
23.9.2019
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
320

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky uchádzača na vykonávanie funkcie riaditeľa školy podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov:
• vysokoškolské vzdelanie II. stupňa a odbor vzdelania pre uvedený druh školy
• absolvovanie 1. atestácie (1. kvalifikačná skúška alebo jej náhrada)
• najmenej 5 rokov pedagogickej praxe.
Od uchádzača na miesto riaditeľa školy sa vyžaduje znalosť základných legislatívnych noriem, riadiace, organizačné a komunikačné schopnosti, aktívne ovládanie štátneho jazyka a zdravotná spôsobilosť.
Ďalšie požiadavky
Mesto Dubnica nad Váhom
Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 ods.8 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov


vyhlasuje dňom 26.08.2019 výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/riaditeľky

Základnej školy s materskou školou Pavla Demitru
so sídlom Centrum II 87, 018 41 Dubnica nad Váhom


Podrobné informácie: úradná tabuľa mesta, na webovej stránke mesta alebo na telefónnom čísle 042 / 44 55 785

Uzávierka prijímania prihlášok: 23. september 2019.