FiltreĽutujeme, pracovná ponuka bola obsadená.


Zobraziť podobné ponuky

Riaditeľ

Materská škola, Vyšná Šebastová

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Vyšná Šebastová 156, Vyšná Šebastová
Termín nástupu
1.11.2019
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
16.9.2019
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
33

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Používanie internetu, Microsoft Word & Excel – úroveň pokročilá
Vzdelanie
1) stupeň vzdelania a odbor vzdelania pre učiteľa materskej školy stanovené vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov,
2) najmenej päť rokov pedagogickej činnosti,
3) vykonanie prvej atestácie,
4) spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
5) bezúhonnosť,
6) zdravotná spôsobilosť (telesná spôsobilosť a duševná spôsobilosť),
7) osobné a morálne predpoklady,
8) komunikačné, organizačné a riadiace schopnosti,
9) ovládanie štátneho jazyka,
10) písomné predloženie návrhu koncepcie rozvoja na 5 rokov MŠ Vyšná Šebastová 94, Prešov,
11) požiadavka najneskôr do troch rokov od ustanovenia do funkcie riaditeľa školy ukončiť funkčné vzdelávanie.
Ďalšie požiadavky
Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o zaradenie do výberového konania,
• doklady o dosiahnutom stupni vzdelania, vrátane vysvedčenia,
• doklad o vykonaní 1. atestácie,
• doklad o dĺžke pedagogickej činnosti,
• čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
• výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace),
• čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti (telesnej a duševnej) pre výkon funkcie riaditeľa, prípadne potvrdenie príslušného lekára,
• profesijný štruktúrovaný životopis,
• vypracovaný vlastný návrh koncepcie rozvoja materskej školy,
• čestné vyhlásenie o tom, že uchádzač nebol odvolaný z funkcie riaditeľa školy z dôvodov uvedených v § 3 ods. 7 písm. a), c) a e) alebo ods. 8 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z.,
• čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti, v diplome a životopise,
• súhlas na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zriaďovateľ súčasne s vymenovaním riaditeľa s ním dohodne na dobu funkčného obdobia podmienky v pracovnej zmluve a určí mu platové náležitosti podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Prihlášku do výberového konania s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť/zaslať v zalepenej obálke do 16. septembra 2019 do 15:00 h (rozhodujúci je dátum poštovej pečiatky) na adresu: Obecný úrad Vyšná Šebastová, Vyšná Šebastová 157, 080 06 Prešov.
Obálku označte heslom: „VÝBEROVÉ KONANIE RIADITEĽ MŠ – NEOTVÁRAŤ“.

Dokument s vyhlásením výberového konania na stiahnutie na: https://www.vysnasebastova.sk/?id_menu=0&module_action__392882__id_ci=222343#m_392882