FiltreĽutujeme, pracovná ponuka bola obsadená.


Zobraziť podobné ponuky

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň) - telesná a športová výchova

Základná škola, Stará Ľubovňa

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Levočská 6, Stará Ľubovňa
Aprobácia
Telesná a športová výchova
Termín nástupu
1.9.2019
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
2.8.2019
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
348

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z.
- vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa (pedagogické) v aprobácii Telesná a športová výchova
- zdravotná spôsobilosť
- bezúhonnosť
Ďalšie požiadavky
Zoznam požadovaných dokladov :
- Prihláška do výberového konania (uviesť svoju emailovú adresu).
- Profesijný štruktúrovaný životopis.
- Neoverené fotokópie dokladov o vzdelaní (k diplomu je potrebné priložiť kópiu vysvedčenia o štátnej záverečnej skúške).
- Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (u úspešného uchádzača sa bude vyžadovať výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace).
- Súhlas so spracovaním osobných údajov.
- Referenčný list od predchádzajúceho zamestnávateľa výhodou.

Upozornenie:
Na výberové konanie budú elektronicky pozvaní iba záujemcovia, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady na danú pozíciu (iba určené aprobácie) a doručia všetky požadované dokumenty (v prípade odosielania elektronickou poštou akceptujeme sken požadovaných dokumentov).
Uzávierka podania prihlášok je 02. 08. 2019 :
- osobne alebo poštou na adresu sídla školy: ZŠ, Levočská 6, 064 01 Stará Ľubovňa (obálka s označením: „Výberové konanie“)
- na e-mailové adresy: [email protected] (predmet: Výberové konanie)

Záujemcovia, ktorých prihlášky do výberového konania budú doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.