FiltreĽutujeme, pracovná ponuka bola obsadená.


Zobraziť podobné ponuky

Riaditeľ

Základná škola s materskou školou, Jelšava

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Železničná 245, Jelšava
Termín nástupu
1.12.2019
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.10.2019
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
450

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
internet-pokročilý, Word-pokročilý, excel
Vzdelanie
Kvalifikačné predpoklady, osobitné kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:
kvalifikačné predpoklady podľa § 7 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch,
- odborná a pedagogická spôsobilosť podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
- absolvovanie 1. atestácie alebo jej náhrady,
- najmenej 5 rokov pedagogickej praxe,
- bezúhonnosť,
- zdravotná spôsobilosť (telesná spôsobilosť a duševná spôsobilosť potrebná na výkon pedagogickej činnosti),
- znalosť príslušnej legislatívy,
- ovládanie štátneho jazyka.
Ďalšie požiadavky
Zoznam požadovaných dokladov:
- prihláška do výberového konania,
- overené kópie dokladov o vzdelaní,
- overená kópia dokladu o absolvovaní I. atestácie,
- profesijný životopis,
- potvrdenia o pedagogickej praxi,
- lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti pre výkon činnosti učiteľa a vedúceho pedagogického zamestnanca,
- návrh koncepcie rozvoja školy (v rozsahu max. 4 strany A4),
- písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre účely výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Prihlášku spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať poštou najneskôr do 6. septembra 2019 na adresu: Mesto Jelšava, Námestie republiky č. s. 499, 049 16 Jelšava alebo osobne podať v podateľni MsÚ v Jelšave v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie – ZŠsMŠ Jelšava, Železničná č. s. 246 – NEOTVÁRAŤ“.
Rozhodujúci je dátum podania prihlášky na poštovej pečiatke alebo dátum podania v podateľni MsÚ v Jelšave.

Termín, čas a miesto výberového konania bude oznámený písomne radou školy každému uchádzačovi, ktorý splnil podmienky, a to najmenej sedem dní pred uskutočnením výberového konania.