FiltreĽutujeme, pracovná ponuka bola obsadená.


Zobraziť podobné ponuky

Zástupca riaditeľa

Súkr. SOŠ, Bratislava-Ružinov

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Exnárova 20, Bratislava-Ružinov
Termín nástupu
1.1.2020
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
15.12.2019
Rozsah úväzku
100%

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
znalosť práce s PC (minimálne Word, Excel, internet)
Vzdelanie
Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky:
1) vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa podľa Vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov: Časť VII. Učiteľ akademických (všeobecnovzdelávacích) predmetov strednej školy a Časť VIII. Učiteľ profesijných (odborných) predmetov strednej školy, (zaslať overenú kópiu diplomu),
2) prvá atestácia v zmysle § 49 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, resp. získanie tretieho stupňa vysokoškolského vzdelania v odbore súvisiacom s výkonom pedagogickej činnosti v zmysle § 27 ods. 5 toho istého zákona, (zaslať overenú kópiu osvedčenia alebo diplomu) alebo uznaná náhrada podľa predchádzajúcich predpisov,
3) najmenej 5 rokov výkonu pedagogickej činnosti (zaslať potvrdenie zamestnávateľa o počte rokov pedagogickej činnosti)
Ďalšie požiadavky
Ďalšie požadované predpoklady, požiadavky a doklady:

1. žiadosť
2. osobný dotazník,
3. profesijný štruktúrovaný životopis,
4. motivačný list,
5. spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu (preukázať sa občianskym preukazom)
6. bezúhonnosť (zaslať výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace),
7. zdravotná spôsobilosť (lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti a duševnej spôsobilosti na výkon pedagogickej činnosti podľa § 10 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov),
8. komunikačné, organizačné a riadiace schopnosti,
9. znalosť príslušnej školskej legislatívy,
10. znalosť práce s PC (minimálne Word, Excel, internet),
11. súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov,
12. čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých uvádzaných údajov.

Doplňujúce informácie pre uchádzačov:

a. Výberovú komisiu menuje zriaďovateľ školy.
b. Platové podmienky sú určené podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov v nadväznosti na zákon č. 317/2009 Z. z. Funkčný plat bude stanovený podľa dosiahnutého vzdelania, odpracovaných rokov a plnenia pracovných úloh v rozmedzí od 1.200.- € až 1.800.- €.
c. Ďalšie benefity vyplývajú z Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a zo Zamestnaneckej zmluvy uzatvorenej medzi SSOŠ, Exnárova 20 v Bratislave a Zamestnaneckou radou pri SSOŠ Exnárova 20 v Bratislave.
d. Predpokladaný nástup do funkcie: 1.9.2019.
e. Informácie o škole získate na stránke školy www.sous-ruzinov.sk alebo priamo v nej.
Prípadné ďalšie informácie získate na e-mailovej adrese [email protected] alebo na tel. čísle: 0904 801 728