FiltreĽutujeme, pracovná ponuka bola obsadená.


Zobraziť podobné ponuky

Riaditeľ

Súkromná materská škola, Košice-Sídlisko KVP

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Starozagorská 8, Košice-Sídlisko KVP
Termín nástupu
1.7.2019
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
15.6.2019
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
29

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:
1. osobitné kvalifikačné požiadavky uchádzača na vykonávanie funkcie riaditeľa školy podľa zákona NR SR č.317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov,
2. najmenej 5 rokov pedagogickej praxe,
3. absolvovanie 1. atestácie, (1.kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady),
4. bezúhonnosť,
5. zdravotná spôsobilosť
6. aktívne znalosť anglického jazyka
Ďalšie požiadavky
Zoznam požadovaných dokladov:
- písomná prihláška do výberového konania,
- overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
- štruktúrovaný profesijný životopis,
- doklad o absolvovaní 1. atestácie, alebo jej náhrady,
- doklad o dĺžke pedagogickej praxe,
- písomne spracovaná koncepcia rozvoja školy,
- lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon funkcie riaditeľa/riaditeľky,
- písomný súhlas so spracovaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.