Riaditeľ

Materská škola, Veľké Bierovce

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Veľké Bierovce 160, Veľké Bierovce
Termín nástupu
15.1.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
20.12.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
38
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
bežné
Vzdelanie
1) Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady na vykonávanie funkcie:

a) Kvalifikačne predpoklady v súlade so zákonom č. 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch,
b) Odborná a pedagogická spôsobilosť podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
c) najmenej päť rokov pedagogickej praxe,
d) bezúhonnosť,
e) zdravotná spôsobilosť /telesná i duševná/,
f) ovládanie štátneho jazyka.


2) Ostatné kritéria a požiadavky:

a) organizačné a riadiace schopnosti,
b) práca s PC,
c) komunikačné zručnosti na úrovni vedúceho zamestnanca,
d) znalosť príslušnej legislatívy,
e) flexibilita


3) Požadované doklady a písomnosti k účasti na výberovom konaní:

a) písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania pre príslušnú MŠ,
b) profesijný životopis,
c) overené doklady o nadobudnutom vzdelaní,
d) doklad o požadovanej dĺžke pedagogickej praxe,e) výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace),
f) písomný návrh koncepcie rozvoja školy,
g) písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov
Ďalšie požiadavky
Žiadosť o účasť na výberovom konaní žiadateľ/ka doručí najneskôr do 13.12.2023 na adresu: Obecný úrad Veľké Bierovce č. 24, 913 11 s označením „Výberové konanie – riaditeľ Materskej školy Veľké Bierovce – NEOTVÁRAŤ!“
Doručiť žiadosť je možné poštou alebo osobne na uvedenú adresu za stanovených podmienok.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Materská škola
Veľké Bierovce 160
91311 Veľké Bierovce
www.velkebierovce.sk
0326496242,032/64 962 42
Kontaktná osoba
Silvia Masárová
0911362680