Predmet

Vychovávateľ

Základná škola s materskou školou, Udavské

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Udavské 80, Udavské
Termín nástupu
2.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
20.8.2024
Rozsah úväzku
70%
Počet študentov školy
179
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
MS Office, EduPage
Vzdelanie
Požadovaná kvalifikácia v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov, v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov - účinná od 01. 09. 2023 (príloha č. 3).
Ďalšie požiadavky
Ide o pracovný pomer na dobu určitú s perspektívou predĺženia pracovného pomeru.

Ďalšie požiadavky
• pozitívny a priateľský vzťah k deťom
• profesionalita a odbornosť
• zodpovednosť, samostatnosť
• znalosť práce s PC
• flexibilita, komunikatívnosť
• bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka

Plat
v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa stupnice platových taríf pedagogických a odborných zamestnancov platnej od 01. 09. 2023 v závislosti od vzdelania a dĺžky započítanej praxe

Požadované doklady
• žiadosť s telefónnym kontaktom a emailovým kontaktom,
• štrukturovaný životopis,
• fotokópie dokladov o vzdelaní a pedagogickej praxi
• písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia

Termín podania žiadosti
Žiadosť s potrebnými dokladmi posielajte poštou alebo elektronicky v termíne do 16. 08. 2024.
Riaditeľstvo školy bude kontaktovať iba vybraných uchádzačov.

Kontakt
• Mgr. Miroslava Pauliková, riaditeľka školy
• tel.: +421 057/7796114
• e-mail: [email protected]
• www: https://zsudavske.edupage.org/

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Udavské 80
06731 Udavské
https://zsudavske.edupage.org/
0577796114,057/7796114
Kontaktná osoba
Mgr. Miroslava Pauliková
0577796114