Predmet
Pracovné ponuky za

Riaditeľ

Základná škola s materskou školou, Nitra

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Novozámocká 129, Nitra
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
29.7.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
149
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Word, Excel, internet - pokročilý
Ďalšie požiadavky
Kvalifikačné predpoklady:
- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa podľa § 11 a § 12 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 138/2019 Z. z.) a vyhlášky MŠVVaŠ SR č.173/2023 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
- splnenie podmienok podľa § 39 zákona č. 138/2019 Z. z. o zaradení do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec
- najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti podľa § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z.

Iné kritériá a požiadavky
- ovládanie štátneho jazyka
- organizačné a riadiace schopnosti
- znalosť príslušnej legislatívy
- bezúhonnosť

Zoznam požadovaných dokladov
- prihláška do výberového konania
- overené doklady o dosiahnutom vzdelaní
- doklad o dĺžke pedagogickej činnosti
- profesijný životopis (vrátane písomného a telefonického kontaktu)
- návrh koncepcie rozvoja školy
- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
- čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon funkcie riaditeľa školy
- písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Prihlášku a ďalšie požadované doklady je potrebné doručiť v uzatvorenej obálke s označením „Výberové konanie – názov školy – neotvárať!“ najneskôr do 29. júla 2024 do 12,00 h na adresu: Mestský úrad, Odbor školstva, mládeže a športu, Štefánikova trieda č. 60, 950 06 Nitra.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Novozámocká 129
94905 Nitra
zsmsnovozamocka.edupage.org
0377415211,908398169
Kontaktná osoba
Mestský úrad v Nitre, Odbor školstva, mládeže a športu
0376502276