Predmet

Učiteľ/ka SŠ

Gymnázium, Košice-Vyšné Opátske

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Opatovská cesta 7, Košice-Vyšné Opátske
Aprobácia
Nemecký jazyk
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
19.8.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
338
Platové podmienky
Plat bude určený v súlade so zákonom č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov v závislosti od počtu rokov odbornej praxe / funkčný plat od 1161,50 Eur - začínajúci pedagogický zamestnanec /
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vysoká škola II. stupňa so zákonom č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z.z. kvalifikačných predpokladoch pedagogických odborných zamestnancov

bezúhonnosť
zdravotná spôsobilosť
ovládanie štátneho jazyka
prax vítaná
zaškolenie a príprava na výuku DSD vítaná
Ďalšie požiadavky
Požadované doklady:
žiadosť o prijatie do zamestnania
profesijný životopis
kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
čestné vyhlásenie o bezúhonnosti podľa § 15 zákona 138/2019 Z.z.
písomný súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Gymnázium
Opatovská cesta 7
04001 Košice-Vyšné Opátske
https://gymopatke.edupage.org/
0557274411,+421557274411
Kontaktná osoba
Blažena Molnárová
0557274411