Predmet

Učiteľ/ka SŠ

Gymnázium, Gelnica

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
SNP 1, Gelnica
Aprobácia
Anglický jazyk, Dejepis, Slovenský jazyk
Termín nástupu
23.8.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
19.7.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
154
Platové podmienky
V zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch, zákona č. 553/2003 Z. z., o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v závislosti od platovej triedy a odpracovaných rokov.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
ovládanie MS Office a služieb internetu na základnej úrovni,
Vzdelanie
Kvalifikovanosť na 1 z predmetov ANJ/SJL v kombinácii s 1 z predmetov DEJ/OBN
(ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v súlade so zákonom č. 138/2019 Z .z. o pedagogických a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov)
Ďalšie požiadavky
INÉ POŽIADAVKY:
• bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka (dokladuje až úspešný uchádzač).
OSOBNOSTNÉ PREDPOKLADY:
• výborné komunikačné spôsobilosti a organizačné schopnosti,
• skúsenosti s tímovou prácou na projektoch, aktívny prístup k inovatívnemu vyučovaniu a k osobnému profesijnému rozvoju,
VÍTANÉ PREDPOKLADY (nie sú podmienkou):
• absolvované vzdelávania / skúsenosti pri uplatňovaní didaktickej techniky a IKT na vyučovaní,
• prax v odbore (najlepšie zo strednej školy).
DOKLADY - POVINNÉ:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• štruktúrovaný profesijný životopis,
• kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
• súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z. z. pre potreby výberového konania.
DOKLADY - NEPOVINNÉ:
• motivačný list a pracovný posudok od posledného zamestnávateľa.
INÉ DOPLŇUJÚCE ÚDAJE:
Všetky potrebné dokumenty zašlite e-mailom na skola.gymgl(zavinac)gmail.com do 19. 07. 2024 (piatok). Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo pozvať na pracovný pohovor iba vybraných uchádzačov spĺňajúcich kritériá v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom podľa vlastného výberu. Zároveň si vyhradzuje právo v prípade nesplnenia niektorej podmienky procesu vytvárania a obsadzovania pracovného miesta danú pozíciu neobsadiť.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Gymnázium
SNP 1
05601 Gelnica
https://gymgl.edupage.org/
053/4821296,+421534821296
Kontaktná osoba
Dušan Andraško
0910873025