Predmet

Vychovávateľ

Základná škola s materskou školou, Župčany

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Župčany 171, Župčany
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
8.8.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
36
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
internet-pokročilý, Word, Open Office
Vzdelanie
Odborná a pedagogická spôsobilosť pre príslušný druh a typ školy podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky MŠ SR č. 173/2023 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancova odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov. Ovládanie štátneho jazyka slovom a písmom.
Ďalšie požiadavky
Platové podmienky:
V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa stupnice platových taríf pedagogických a odborných zamestnancov.
Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• profesijný životopis,
• doklady o vzdelaní,
• čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
• súhlas so spracovaním osobných údajov,
• potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon povolania (len úspešný uchádzač),
• pre účely preukázania bezúhonnosti postup podľa § 15 Zákona č. 138/2019 Z. z. (len úspešný uchádzač).
Na základe predložených žiadostí budú pozvaní vybraní uchádzači na osobný pohovor.
Termín zasielania žiadostí: do 8.8.2024
Žiadosti s požadovanými dokladmi posielajte na emailovú adresu školy – elektronicky.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Župčany 171
08001 Župčany
https://zssmszupcany.edupage.org/
0517747470,051/7747470
Kontaktná osoba
Danka Karabinošová
0918379436