Predmet
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Pedagogický asistent

Materská škola, Levoča

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Ulica Jána Francisciho 1674/8, Levoča
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
18.7.2024
Rozsah úväzku
100%
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Word, Excel, internet, práca s interaktívnou tabuľou
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Osobnostné predpoklady
- pozitívny vzťah k deťom, trpezlivosť, samostatnosť, zodpovednosť, spoľahlivosť, flexibilita, kreatívnosť, komunikatívnosť a kolegiálnosť, hra na hudobný nástroj je výhodou

Zoznam požadovaných dokladov a ďalších požiadaviek:
- písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
- žiadosť o prijatie do zamestnania,
- profesijný životopis,
- kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní,
- preukázanie zdravotnej spôsobilosti telesnej i duševnej na výkon pracovnej pozície potvrdením od lekára,
- čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho (slovenského) jazyka,
- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
- písomný súhlas so spracovaním osobných údajov.

Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s ostatnými požadovanými dokladmi a požiadavkami je potrebné poslať poštou na adresu materskej školy, prípadne doručiť osobne do materskej školy do 12.7.2024 do 13:00 hod. Obálku označte heslom „Výberové konanie – pedagogický asistent“. Výber uchádzačov prebehne pohovorom pred výberovou komisiou vo vopred dohodnutom termíne na základe telefonického pozvania.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Materská škola
Ulica Jána Francisciho 1674/8
05401 Levoča
https://msfrancisciho.edupage.org/
+421 910 867 410
Kontaktná osoba
Katarína Dzurillová
+421 910 867 410