Predmet

Učiteľ/ka ZŠ (1. stupeň)

Liečebno - výchovné sanatórium, Nitra

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Pri kaštieli 1, Nitra
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.7.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
31
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch
v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z. z. o
kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancoch.
Učiteľstvo prvého stupňa základnej školy + špeciálna pedagogika
Ďalšie požiadavky
Požadujeme a oceňujeme:
- schopnosť pracovať v tíme, profesionalitu a odbornosť,
- zodpovednosť, flexibilita, komunikatívnosť,
- bezúhonnosť, zdravotnú spôsobilosť,
- ovládanie štátneho jazyka,
- anglický jazyk pre 1. stupeň.
Zoznam požadovaných dokladov:
- žiadosť o prijatie do zamestnania
- osobný dotazník
- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
- profesijný životopis
- doklady o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
- vyplnený priebeh zamestnaní
- posledný zápočtový list
- zdravotná spôsobilosť (telesná a duševná)
- písomný súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o
ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov
Doklady na predloženie:
- občiansky preukaz, preukaz poistenca,
- číslo bankového účtu,
- výmer dôchodku (ak bol priznaný)

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Liečebno - výchovné sanatórium
Pri kaštieli 1
94901 Nitra
lvsnrkynek.edupage.org
0377419592
Kontaktná osoba
PaedDr. Petra Vágová, riaditeľka
0377419592