Predmet

Riaditeľ

Základná škola s materskou školou, Dvorec

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Dvorec 63, Dvorec
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
7.8.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
67
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Microsoft World- mierne pokročilý, Microsoft PowerPoint- mierne pokročilý, Microsoft Excel- mierne pokročilý, Internet- mierne pokročilý
Vzdelanie
Vysokoškolské II. stupňa
Vysokoškolské III. stupňa
Ďalšie požiadavky
Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady uchádzača:
kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórií a podkategórii pedagogického zamestnanca a na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii odborného zamestnanca v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 173/2023 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
splnenie podmienky zaradenia do kariérneho stupňa samostatný pedagogický zamestnanec § 39 zákona č. 138/2019 Z. z
najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti podľa § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z.
zdravotná spôsobilosť
ovládanie štátneho jazyka

Náplň práce:
Zodpovedanie za pedagogickú a odbornú úroveň práce na škole.
Riadenie a kontrolovanie práce všetkých zamestnancov školy v zhode s pracovným poriadkom.
Hodnotenie práce všetkých zamestnancov školy.
Zodpovedanie za ďalšie vzdelávanie zamestnancov.
Zostavovanie príslušných pracovných plánov a vnútorného poriadku školy.
Podávanie požadovanej štatistiky, ústnych i písomných správ nadriadeným orgánom.
Zvolávanie, riadenie a vedenie pedagogickej rady a formulovanie záverov rokovania.
Dbanie o účelnom využívaní finančných prostriedkov školy.
Riadenie a kontrolovanie výchovno- vzdelávacej činnosti na škole a zodpovedanie za výsledky výchovno- vzdelávacej práce školy.

Zoznam požadovaných dokladov:
profesijný životopis
písomná prihláška do výberového konania
overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
návrh koncepcie rozvoja školy ( v rozsahu max 3 strán)
čestné vyhlásenie o splnení predpokladu bezúhonnosti podľa §15 zákona č.138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe
lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon funkcie riaditeľa školy
písomný súhlas uchádzača s použitím osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých uvádzaných údajov
čestné vyhlásenie uchádzača, že nebol odvolaný z funkcie riaditeľa podľa §3 ods. 7 písm. a/, c/, e/, alebo ods. 8 písm. a/ zákona č. 596/2003 Z. z.

Dátum a miesto podania prihlášky:
Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi doručte v zalepenej obálke osobne, alebo poštou do 07.08.2024 do 15:00 hod. s označením „NEOTVÁRAŤ- VK na riaditeľa ZŠ s MŠ Dvorec“ na adresu: Obec Dvorec, Dvorec 69, 956 55.

https://www.dvorec.sk/

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Dvorec 63
95655 Dvorec
https://zsdvorec.edupage.org/
0387602289,038/7602289
Kontaktná osoba
Ing. Natália Grežďová
0911 328 668