Predmet

Školský digitálny koordinátor

Základná škola s materskou školou, Vlčkovce

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Vlčkovce 1, Vlčkovce
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.7.2024
Rozsah úväzku
25%
Počet študentov školy
50
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Znalosť práce s PC, Outlook, Word, Excell, Power point, práca s internetom
Vzdelanie
a) Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa.
b) Kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
Vyžaduje sa minimálne trojročná prax na pozícii samostatný učiteľ!
Zamestnanec je povinný do roka od nástupu na pozíciu predložiť potvrdenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávania.
Zoznam akceptovaných akreditovaných vzdelávaní (môže byť doplnený počas realizácie projektu):
• inovačné vzdelávanie (min. 50 hod.) - „Transformácia vzdelávania a školy pre digitálnu dobu“ (poskytovateľ Univerzita Pavla Jozefa Šafárika),
• inovačné vzdelávanie (min. 50 hod.) –„Program koordinátorov digitálnych kompetencií (PKDK)“ (poskytovateľ JA Slovensko)
Ďalšie požiadavky
Pracovná náplň:
a) poradenstvo a odbornú pomoc v oblasti zavádzania nových digitálnych metód do výchovy a vzdelávania,
b) spätnú väzbu pedagogickým zamestnancom príslušnej školy v uplatňovaní a využívaní digitálnych metód a foriem výchovy a vzdelávania a digitálnych prostriedkov využívaných vo výchove a vzdelávaní,
c) vzdelávanie v oblasti využívania digitálneho obsahu alebo foriem práce s digitálnym obsahom,
d) digitálny materiál k vzdelávacím štandardom vyučovacích predmetov alebo vzdelávacích oblastí,
e) pravidelná informovanosť o možnostiach využívania digitálnych technológií vo výchove a vzdelávaní a možnostiach zabezpečenia kybernetickej bezpečnosti,
f) poradenstvo v rámci digitálnych technológií,
g) administráciu online testovaní,
h) dostupnosť externých vzdelávacích zdrojov,
ch) iné v súlade s cieľom projektu.

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
1. Osobnostné predpoklady a zručnosti:
a) Schopnosť pracovať v tíme.
b) Samostatnosť.
c) Organizačné schopnosti.
d) Komunikatívnosť a asertívnosť.
e) Vysoká motivácia vyučovať, viesť a formovať mladú generáciu.
f) Znalosť práce s PC (Microsoft Excel, Microsoft Word, Internet).

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Vlčkovce 1
91923 Vlčkovce
https://zssmsvlckovce.edupage.org/
0335584033,0911 864 104
Kontaktná osoba
Mgr. Marta Šišková, MBA
0911864104