Predmet

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Súkromná základná škola s materskou školou Marie Montessori, Bratislava-Lamač

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Borinská 23, Bratislava-Lamač
Aprobácia
Nemecký jazyk
Termín nástupu
2.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.8.2024
Rozsah úväzku
50%
Počet študentov školy
160
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
áno

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z. Montessori kurz a kurz rešpektujúcej komunikácie sú výhodou.
Ďalšie požiadavky
Kto sme?
Súkromná základná škola zaradená do siete základných škôl na Slovensku s 30-ročnými skúsenosťami v poskytovaní základného vzdelania metódou Montessori, ktorá deťom umožňuje:
• získavať na primeranej úrovni základné poznatky a zručnosti, ktoré s dedičstvom našej kultúry v samostatnej, slobodne zvolenej práci so špeciálnym didaktickým materiálom,
• poznávať svet v jeho celistvosti a súvislostiach,
• naučiť sa slobodne sa rozhodovať a zároveň preberať zodpovednosť,
• vytvárať pozitívny obraz dieťaťa o sebe, o svojej jedinečnosti, rozvoj jeho sebaúcty,
• v aktívnej činnosti poznať predovšetkým svoje silné stránky, z ktorých bude vychádzať pri hľadaní svojho miesta v spoločnosti
• harmonický rozvoj: kognitívna, pohybová, emocionálna a sociálna zložka učebného procesu sú v rovnováhe

Koho hľadáme?

Niekoho, kto to vidí rovnako ako my:
• naše vzdelávanie je postavené na potrebách dieťaťa, učiteľ/ka by mal/a byť vnímavý/á,
• učiteľ/ka sprevádza dieťa a poskytuje mu podnety v akejkoľvek oblasti poznania
• učiteľ/ka má byť schopný/á pristupovať k dieťaťu ako k rovnocennému partnerovi, primerane a rešpektujúco s ním komunikovať.

Akí by mali Montessori učitelia byť?

• otvorení, autentickí a schopní načúvať
• zvedaví, ochotní sa učiť, pripravení odpovedať alebo hľadať s dieťaťom odpovede
• pokorní a úctiví voči ľuďom, životu a všetkému na svete
• schopní sebareflexie, poznania svojich kvalít, silných aj slabých stránok
• schopní manažéri a organizátori

Čo čaká učiteľa u nás?

• zmysluplná práca
• možnosť vzdelávať sa v Montessori pedagogike
• príležitosť na sebarozvoj a profesionálny rast
• podnetné prostredie
• podporný pracovný kolektív plný inšpirujúcich osobností
• vysoké pracovné nasadenie

Náplň práce, informácie o pracovnom mieste

• výchovno-vzdelávacia činnosť zameraná na všestranný rozvoj detí, skupinová aj individuálna
• pravidelné vedenie pedagogickej dokumentácie v elektronickej podobe
• príprava na dennú činnosť (príprava materiálu a pomôcok)
• účasť na poradách, akciách a aktivitách školy
• účasť na individuálnych rodičovských konzultáciách a na seminároch s rodičmi

Termín nástupu : dohodou

Žiadosť spolu so životopisom v slovenskom jazyku zasielajte na e-mailovú adresu [email protected]
Do predmetu správy uveďte, prosím, Učiteľ ZŠ_ aprobácia

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Súkromná základná škola s materskou školou Marie Montessori
Borinská 23
84103 Bratislava-Lamač
www.montessori.sk
0911542039
Kontaktná osoba
asistentka školy
0911542039