Predmet

Vychovávateľ

Základná škola - Alapiskola, Čechynce

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Nitrianska 1/82, Čechynce
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.7.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
42
Platové podmienky
Platové podmienky: určené v zmysle zákona č.138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č.553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
internet užívateľský, WORD, EXCEL, POWERPOINT - užívateľský
Vzdelanie
KVALIFIKAČNÉ PREDPOKLADY: podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov resp. podľa vyhlášky MŠVVaM SR č. 173/2023 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore:
• Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo
Ďalšie požiadavky
Ďalšie požiadavky
PREDPOKLADY NA VÝKON PRACOVNEJ ČINNOSTI:
• kvalifikačné predpoklady
• bezúhonnosť
• zdravotná spôsobilosť
• ovládanie štátneho jazykaZOZNAM POŽADOVANÝCH DOKLADOV:
• žiadosť o prijatie do zamestnania
• profesijný životopis
• overené doklady o ukončenom vzdelaní
• čestné prehlásenie o bezúhonnosti
• presná adresa a telefonický kontakt
• písomný súhlas so spracovaním osobných údajov

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť najneskôr do 26.7.2024 na mailovú adresu: [email protected]

Záujemcovia, ktorých žiadosti budú doručené po stanovenom termíne uzávierky, nebudú zaradení do prijímacieho konania -pohovoru.

Ústny pohovor sa uskutoční dňa 29.07.2024 v čase od 09:00 hod do 12:00 hod. v budove Základnej školy Čechynce, Nitrianska 1/82 a vybraní uchádzači budú naň osobitne pozvaní.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo na pohovor pozvať (elektronicky, telefonicky) iba tých záujemcov, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady na danú pracovnú pozíciu.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola - Alapiskola
Nitrianska 1/82
95107 Čechynce
https://88014713.edupage.org/
0376581228,037/6581228
Kontaktná osoba
PaedDr. Adriana Vetríková
0903843985