Predmet

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola s materskou školou, Turňa nad Bodvou

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Školská 301/16, Turňa nad Bodvou
Aprobácia
Biológia, Matematika, Telesná a športová výchova
Termín nástupu
2.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
20.7.2024
Rozsah úväzku
100%
Platové podmienky
V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z.. zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verenom záujme o zmene a doplnení niektorých zákonov (viď. tabuľka: Platové tarify pedagogických zamestnancov a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Internet, Word, OpenOffice, PowerPoint - pokročilý
Vzdelanie
Splnenie kvalifikačných predpokladov (VŠ vzdelanie II. stupňa), bezúhonnosti, zdravotnej spôsobilosti a ovládania štátneho jazyka v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠVVaM SR č. 173/2023 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
Ďalšie požiadavky
Zoznam požadovaných dokladov:
- žiadosť o prijatie do zamestnania,
- profesijný životopis,
- motivačný list,
- súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov,
- kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní

Doplňujúce informácie:
- pracovný pomer na dobu určitú,
- o termíne osobného pohovoru bude uchádzač osobne informovaný,
- životopis, motivačný list a súhlas so spracovaním osobných údajov prosíme zaslať elektronicky na e-mail: [email protected] alebo poštou na adresu
Základná škola s materskou školou, Školská 301/16, 044 02 Turňa nad Bodvou do 15.07.2024

Kontakt: 0907 906 479
[email protected]

Osobnostné predpoklady:
- morálna bezúhonnosť
- zdravotná spôsobilosť
- výborné komunikatívne a sociálne spôsobilosti
- záujem o uplatňovanie inovačných trendov vo vyučovaní a v práci s deťmi
- flexibilita, kreativita
- bezúhonnosť
- vítaná znalosť maďarského jazyka (nie je podmienkou)

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Školská 301/16
04402 Turňa nad Bodvou
https://zsturnaslov.edupage.org/
055/4662131,+421554662131
Kontaktná osoba
Mgr. Andrea Deákková
0907906479