Predmet

Zástupca riaditeľa

Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium, Rimavská Sobota

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Školská 31, Rimavská Sobota
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
22.8.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
70
Platové podmienky
Platové zaradenie a plat:
v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancoch, zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s Nariadením vlády SR č. 354/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činnosti pre výkon práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Word, Excel, Powerpoint, MicrosoftTeams, Edupage, AscAgenda, eGovernment
Vzdelanie
• ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v odbore
• najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti podľa § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov a v súlade s § 3 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
• bezúhonnosť
• zdravotná spôsobilosť
• ovládanie štátneho jazyka
Ďalšie požiadavky
Požadované doklady:
• žiadosť o prijatie do zamestnania
• profesijný životopis
• kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
• čestné prehlásenie o bezúhonnosti
• súhlas so spracovaním osobných údajov

Na pracovný pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritériá v súvislosti s obsadzovaným voľným pracovným miestom.

Výberové konanie môže byť kedykoľvek v jeho priebehu prerušené alebo zrušené, prípadne opakované, ak nebude vybraný vhodný uchádzač.

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť poštou na adresu školy: Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium, Školská 31, Rimavská Sobora alebo e-mailom na adresu [email protected], najneskôr do 22.8.2024.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium
Školská 31
97901 Rimavská Sobota
https://shdkrs.edupage.org/
-,0915497368
Kontaktná osoba
Ing. Mgr. Gabriela Radičová
0915497368