Predmet

Vychovávateľ

Základná škola, Lok

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Hlavná 10, Lok
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
12.7.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
45
Platové podmienky
Platové podmienky: určené v zmysle zákona č.138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č.553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
internet užívateľský, WORD, EXCEL, POWERPOINT - užívateľský
Vzdelanie
KVALIFIKAČNÉ PREDPOKLADY: podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov resp. podľa vyhlášky MŠVVaM SR č. 173/2023 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore:
• Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo
• Sociálno-výchovný pracovník
• Animátor voľného času
• Pedagogický asistent
Ďalšie požiadavky
PREDPOKLADY NA VÝKON PRACOVNEJ ČINNOSTI:
• kvalifikačné predpoklady
• bezúhonnosť
• zdravotná spôsobilosť
• ovládanie štátneho jazyka

ZOZNAM POŽADOVANÝCH DOKLADOV:
• žiadosť o prijatie do zamestnania
• profesijný životopis
• overené doklady o ukončenom vzdelaní
• čestné prehlásenie o bezúhonnosti
• presná adresa a telefonický kontakt
• písomný súhlas so spracovaním osobných údajov

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť najneskôr do 10.7.2024 do 12,00 hod. na adresu:
Obec Lok, Obecný úrad, Poštová 23, 935 38 Lok
Telefón: 036/639 73 02 ▪ Mobil: 0908 137 856 ▪ Email: [email protected]

Rozhodujúci pre zaradenie do výberového konania bude dátum doručenia resp. zaevidovania obálky na OcÚ Lok.
Na obálku uveďte: „Vychovávateľ/ka ŠKD – neotvárať“.

Záujemcovia, ktorých žiadosti budú doručené po stanovenom termíne uzávierky, nebudú zaradení do prijímacieho konania – pohovoru.

Ústny pohovor sa uskutoční dňa 12.07.2024 v čase od 09:00 hod do 12:00 hod. v budove Základnej školy v Loku a vybraní uchádzači budú naň osobitne pozvaní.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo na pohovor pozvať (elektronicky, telefonicky) iba tých záujemcov, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady na danú pracovnú pozíciu.


Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Hlavná 10
93538 Lok
zslok.edupage.org
0366397195
Kontaktná osoba
Katarína Hrošovská
0904618717