Predmet

Učiteľ/ka MŠ

Materská škola, Lok

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Hlavná 10, Lok
Termín nástupu
26.8.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
12.7.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
19
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
ZOZNAM POŽADOVANÝCH DOKLADOV:
• žiadosť o prijatie do zamestnania
• profesijný životopis
• overené doklady o ukončenom vzdelaní
• čestné prehlásenie o bezúhonnosti
• presná adresa a telefonický kontakt
• písomný súhlas so spracovaním osobných údajov
Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť najneskôr do 10.07.2024 do 12,00 hod. na adresu:
Obec Lok, Obecný úrad, Poštová 23, 935 38 Lok
Mob. riaditeľka MŠ: 0918783059 ▪ Mobil starosta: 0908 137 856 ▪ Email: [email protected]
Rozhodujúci pre zaradenie do výberového konania bude dátum doručenia resp. zaevidovania obálky na OcÚ Lok.
Na obálku uveďte: „Učiteľ/ka MŠ – neotvárať“.
Záujemcovia, ktorých žiadosti budú doručené po stanovenom termíne uzávierky, nebudú zaradení do prijímacieho konania – pohovoru.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Materská škola
Hlavná 10
93538 Lok
lok.sk
0366397304,0917404774
Kontaktná osoba
Ján Marfoldi
0908137856