Predmet

Riaditeľ

Materská škola, Podhorie

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Podhorie 327, Podhorie
Termín nástupu
2.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
12.8.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
46
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Ďalšie požiadavky
Zoznam požadovaných dokladov:

- písomná žiadosť` o zaradenie do výberového konania
- overené kópie dokladov o vzdelaní (prosíme predložiť aj maturitné vysvedčenie)
- doklad potvrdzujúci splnenie podmienky zaradenia do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec (v zmysle § 29 ods. 2 a 3 zákona č. 138/2019 Zz.)
- potvrdenie o dĺžke pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca (v zmysle § 4ods. 1 vyhlášky č. 173/2023 Z. z.)
- profesijný štruktúrovaný životopis (s uvedením kontaktných údajov)
- písomný návrh koncepcie rozvoja predmetnej školy (v rozsahu maximálne 4 strany)
- čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon pedagogickej činnosti
- čestné vyhlásenie o splnení predpokladu bezúhonnosti (naformulované podľa § I5a ods. 7 zákona č. 138/2019 Z.z.)
- čestné vyhlásenie o tom, že kandidát nebol odvolaný z funkcie podľa § 3 ods. 7 pism. a) c) a e) alebo ods. 8 pism. c) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- súhlas uchádzača so spracovaním a použitím osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní

Písomnú žiadosť' o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi doručte do 31.07.2024 na adresu:

Obec Podhorie, Podhorie 50, 013 18 Lietava
(Pri zaslaní poštou je rozhodujúcim dátum podania na odtlačku poštovej pečiatky)

Obálku označte heslom „VK riaditeľ' MŠ Podhorie - NEOTVÁRAŤ".

Termín a miesto výberového konania budú prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, oznámené písomne radou školy. Uchádzači, ktorí nesplnia podmienky, nebudú zaradení do výberového konania a predložené materiály im budú vrátené.

Predpokladaný termín uskutočnenia výberového konania je 12.08.2024. Predpokladaný nástup do zamestnania je 02.09.2024.


Ďalšie informácie: Obec Podhorie, Podhorie 50, 013 18 Lietava, tel. č.: 0910 987 898,
e-mail: [email protected]

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Materská škola
Podhorie 327
01318 Podhorie
www.obecpodhorie.info
0910987898
Kontaktná osoba
Anton Chobot
+421910987898