Predmet

Zdravotná sestra

Základná škola, Stará Ľubovňa

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Za vodou 14, Stará Ľubovňa
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.8.2025
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
197
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Zdravotnú spôsobilosť v škole v súlade s §10b zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov môže poskytovať zdravotnícky pracovník, ktorý spĺňa podmienky pre výkon zdravotníckeho povolania podľa § 31 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkov, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Ďalšie požiadavky
spôsobilosť na právne úkony v celom rozsahu,
• zdravotná spôsobilosť,
• odborná spôsobilosť,
• bezúhonnosť,
• registrácia v príslušnej stavovskej organizácii /komore/,
• ovládanie štátneho jazyka,
• osobné a morálne predpoklady,
• komunikatívnosť,
• flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť.
písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
• čestné prehlásenie, že uchádzač o zamestnanie je bezúhonný (úspešný uchádzač, predloží odpis z registra trestov)
• kópie dokladov o vzdelaní – úspešný uchádzač predloží po výberovom konaní overené kópie dokladov o vzdelaní,
• štruktúrovaný profesijný životopis,
• potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti zdravotníckeho pracovníka - predloží iba úspešný
• uchádzač,
• písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania (podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov), ktorý je dostupný na stránke školy: https://zszavodousl.edupage.org/a/na-stiahnutie

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Za vodou 14
06401 Stará Ľubovňa
https://www.zszavodousl.edupage.org
0524369435,052 43 69 435
Kontaktná osoba
PaedDr. Ivana Vresilovičová
0911857917