Predmet
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Riaditeľ

Základná škola, Dunajská Lužná

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Školská 257, Dunajská Lužná
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
4.7.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
1009
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky :
• odborná a pedagogická spôsobilosť podľa zákona č, 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
• najmenej 5 rokov pedagogickej praxe podľa § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z.,
• ovládanie štátneho jazyka podľa § 17 ods. 1 a 2 zákona č. 138/2019 Z. z.,
• zdravotná spôsobilosť podľa § 16 ods. 1 a 2 zákona č. 138/2019 Z. z.,
• bezúhonnosť podľa §15 zákona č. 138/2019 Z. z.,
• znalosť a orientácia v právnych predpisoch v oblasti školstva,
• riadiace, organizačné a komunikačné schopnosti,
• znalosť práce s počítačom,
• osobnostné a morálne predpoklady,
Ďalšie požiadavky
Zoznam požadovaných dokladov:

• písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
• potvrdenie o dĺžke výkonu pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca,
• profesijný štruktúrovaný životopis,
• písomný návrh vlastnej koncepcie rozvoja a riadenia základnej školy v rozsahu 4 strán formátu A4,
• čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
• lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti pre výkon činnosti učiteľa a vedúceho pedagogického zamestnanca (nie staršie ako tri mesiace),
• fotokópie ďalších dokladov preukazujúce ďalšie získané špeciálne znalosti (certifikáty, kvalifikačné skúšky a pod.),
• písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov za účelom výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
• čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov v žiadosti a jej prílohách,
• čestné vyhlásenie o tom, že uchádzač nebol odvolaný z funkcie riaditeľa školy v zmysle § 3 ods. 7 písm. a), c) a e) a ods. 8 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve sa školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Školská 257
90042 Dunajská Lužná
www.zsdulu.edu.sk
45980229,02 45980229
Kontaktná osoba
Kissová Mária
0245980817