Predmet

Učiteľ/ka MŠ

Súkromná materská škola, Bratislava-Petržalka

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Gercenova 10, Bratislava-Petržalka
Termín nástupu
19.8.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
16.8.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
55
Platové podmienky
- Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
- Príplatok za výuku AJ podľa počtu odpracovaných rokov
- Motivujúce osobné ohodnotenie
- Valorizácia mzdy a osobného ohodnotenia každý kalendárny rok nad rámec tarify
- Celoročná odmena - podľa pracovného výkonu, splnenia cieľov, napĺňania vízie a cieľov škôlky, lojalitný bonus
- Priebežná odmena za splnenie mimoriadnych úloh, projektov v závislosti od náročnosti, komplexnosti a kvality
- Vianočná odmena
- Vianočný darček od zriaďovateľa
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Edupage, Word, Excell, Power Point, Internet, Outlook
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Do nášho tímu hľadáme milú, empatickú, komunikatívnu, kreatívnu pani učiteľku/pána učiteľa s ANGLICKÝM JAZKYKOM, s dobrými organizačnými schopnosťami, ktorý/ktorá má chuť sprevádzať deti na ceste rastu a byť oporou a partnerom rodinám vo výchove detí, ktorá zvládne hrové aktivity s deťmi aj v ANGLICKOM JAZYKU.

- Baví Ťa práca s deťmi a vieš ich naučiť potrebné veci do života hravou formou?
- Máš skúsenosti s prácou s deťmi, ich vzdelávaním a si plný/plná kreatívnych nápadov?
- Chceš deti rozvíjať všestranne, záleží ti na tom, aby boli nie len múdre, ale aby mali aj dobré srdce a slobodne si volili dobro?
- Vieš si s deťmi vytvoriť vzťah, tak že sa budú do škôlky každé ráno tešiť?
- Pozitívna komunikácia s deťmi, rodičmi aj kolegami je ti prirodzená?
- Ústretovosť, príjemné vystupovanie a praktickosť sú súčasťou tvojho bežného fungovania?
- V deťoch vidíš to, čo je dobré a vieš ich za to pochváliť a máš túžbu pomôcť im pracovať na ich slabých stránkach?
- Chceš byť pre rodičov partnerom vo výchove ich detí?
- Baví ťa pracovať ako súčasť tímu?
- Baví ťa pracovať na tvojom osobnom aj profesijnom raste?
- Zaujímajú ťa moderné pedagogické postupy a chcel/chcela by si ich aj ty využívať v praxi? Nemáš s nimi skúsenosť? Nevadí, my ti všetko ukážeme, zaškolíme ťa, a budeš môcť absolvovať aj odborné školenia na tieto moderné metódy.
- Miluješ túto prácu, lebo vieš, že má veľký zmysel?

Ak si na čo najviac otázok odpovedal/-la ÁNO, tak ČÍTAJ ĎALEJ. Už si o jeden krok bližšie k vytúženej práci učiteľa/učiteľky v mladom a inšpiratívnom kolektíve materskej školy PRAMIENOK.

AKÉ ČINNOSTI BUDÚ SÚČASŤOU TVOJEJ VYTÚŽENEJ PRÁCE?
- podporovať túžbu detí poznávať svet okolo nich a motivovať ich v ich osobnom raste
- viesť deti k samostatnosti a zodpovednosti voči svojmu okoliu
- vytvárať vlastné materiály a vzdelávacie pomôcky
- podporovať a rozvíjať prirodzené talenty detí
- zabezpečovať vzdelávanie zážitkovou formou, prostredníctvom bádania, hier
- realizovanie hrových aktivít v AJ a komunikácia s deťmi v AJ pri bežných činnostiach dňa
- komunikácia a budovanie vzťahov s rodičmi, individuálne rodičovské konzultácie
- pravidelné vedenie pedagogickej dokumentácie
- spolupráca s vedením škôlky, účasť na poradách a podieľanie sa na akciách škôlky
- príprava na priamu činnosť – možnosť vykonávať na pracovisku alebo home office

AKO VYZERÁ BEŽNÝ PRACOVNÝ DEŇ V PRAMIENKU?
Pracovať budeš v priestoroch našej matejskej škôly Pramienok na Gercenovej 10, ku ktorým patrí aj krásna a moderná záhrada, o ktorú sa staráme spolu s našimi rodinami. Spolu s ostatnými kolegyňami budeš učiť deti od 3 do 7 rokov v rámci ich predprimárneho vzdelávania. Kapacita našej materskej školy je 56 detí v 3 triedach a v jednej triede je podľa veku 15-21 detí.

KVALIFIKAČNÉ A OSOBNOSTNÉ PREDPOKLADY, KTORÉ SI U NAŠICH UČITEĽOV/UČITELIEK CENÍME
- úplné stredoškolské vzdelanie - stredná pedagogická škola resp. vysokoškolské vzdelanie prvého alebo druhého stupňa- študijný odbor učiteľstvo a pedagogické vedy, študijný program učiteľský zameraný na predškolskú pedagogiku alebo predškolská a elementárna pedagogika do roku 2019
- doklad o absolvovaní ďalšieho vzdelávania v oblasti cudzích jazykov organizovaného vzdelávacou inštitúciou ďalšieho vzdelávania so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, ktoré bolo uskutočnené na území Slovenskej republiky, a doklad o vykonaní záverečnej skúšky v tejto vzdelávacej inštitúcii ďalšieho vzdelávania z príslušného cudzieho jazyka najmenej na úrovni C1 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky,
- prax a skúsenosti s výchovou a vzdelávaním detí predškolského veku sú veľkou výhodou
- znalosť metodiky CLIL a výuky jazyka metódou Jolly Phonics sú veľkou výhodou
- pedagogický rozhľad
- chuť experimentovať a hľadať nové metódy pri práci s deťmi
- ochotu a chuť pracovať a učiť sa
- precíznosť a dochvíľnosť
- samostatnosť a spoľahlivosť
- osobnostná zrelosť
- tímový duch
- schopnosť sebareflexie
- láskavý a trpezlivý prístup k deťom
- súlad s hodnotami škôlky a zriaďovateľa
- zdravotná a duševná spôsobilosť
- bezúhonnosť
- ovládanie štátneho jazyka
- samostatné zvládanie práce s nástrojmi balíka Microsoft Office (Excel, Word, Outlook, PowerPoint).

VÝHODY A BENEFITY, KTORÉ TI PRAMIENOK POSKYTNE
- Stabilná práca v mladom, prívetivom kolektíve s tímovým duchom.
- Priestranné triedy vybavené modernými edukačnými pomôckami a materiálmi – pozrieť si ich môžeš aj vo virtuálnej prehliadke, ale najlepšie ak prídeš osobne. Každá trieda má aj vlastnú kuchynku s umývačkou riadu.
- Vlastný školský dvor s pieskoviskom, hrovými prvkami, učiacou sa záhradou, náučným chodníkom.
- Menší počet detí v triedach 15-21 v závislosti od veku.
- Veľké množstvo kvalitných metodických a edukačných materiálov, vlastná odborná a detská knižnica priamo v Pramienku.
- Pomôcky k moderným pedagogickým metódam - Hejného metóda, Eľkonin, Glenn Doman, Jolly Phonics.
- Široký výber kreatívneho materiálu pre prípravu aktivít pre deti, k dispozícii farabná tlačiareň aj profesionálna laminovačka
- Pracovný notebook a triedny mobilný telefón pre komunikáciu s rodičmi
- Práca s milými a spolupracujúcimi rodinami
- 40 dní dovolenky
- MŠ zatvorená počas školských zimných prázdnin (cca 2-2,5 týždňa)
- MŠ zatvorená počas letných prázdnin 4-5 týždňov
- Tarifný a funkčný plat v súlade so zákonom
- Motivujúce nadštandardné osobné ohodnotenie
- Valorizácia mzdy a osobného ohodnotenia každý kalendárny rok nad rámec tarify
- Príplatok za výuku AJ podľa počtu odpracovaných rokov
- Vianočná odmena
- Vianočný darček od zriaďovateľa
- Celoročná odmena - podľa pracovného výkonu, splnenia cieľov, napĺňania vízie a cieľov škôlky, lojalitný bonus
- Priebežná odmena za splnenie mimoriadnych úloh, projektov v závislosti od náročnosti, komplexnosti a kvality
- Osobný a profesijný rozvoj plne hradený zamestnávateľom v súlade so zameraním materskej školy a schváleným plánom profesijného rozvoja. Závisí len na tebe, koľko času chceš investovať do svojho rozvoja.
- Možnosť vzdelávania v zahraničí vďaka akreditácii Erasmus+ do r. 2027
- Osobný a profesijný rozvoj v rámci pracovného času (nie na úkor dovolenky)
- Spoločný teambulding 2-3x ročne (divadlo, vianočné posedenie, posedenie na konci školského roka a iné podľa preferencií tímu)
- Príspevok zamestnávateľa na stravu nad rámec zákonom stanoveného minima

ZAUJALA ŤA NAŠA PONUKA?
Pošli nám tvoju žiadosť o prácu v Pramienku spolu s nasledovnými dokumentami čo najskôr cez portál Edujobs, Profesia alebo na e-mail [email protected]
- štruktúrovaný profesijný životopis
- motivačný list
- certifikáty o relevantných kurzoch a školeniach
- doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
V žiadosti o prijatie do zamestnania je potrebné uviesť aj písomný súhlas uchádzača/ky so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Vopred všetkým ĎAKUJEME za prejavený záujem, do ďalšieho kola výberového konania pozveme kandidátov, ktorí budú najviac spĺňať uvedené podmienky. V tom prípade ťa budeme kontaktovať najneskôr do 7 dní.

SPOZNAJ PRAMIENOK
Pramienok sa nachádza v Petržalke v priestoroch Spojenej Školy Svätej Rodiny na Gercenovej ulici v Bratislave. Ponúkame milujúcu a podnetnú starostlivosť pre deti vo veku od troch rokov až po začatie povinnej školskej dochádzky. Vedieme deti s láskyplnou pozornosťou s dôrazom na úzku spoluprácu s rodičmi. Pre deti sú pripravené priestranné triedy plné inšpiratívnych tematických kútikov a novovybudované detské ihrisko pre bezpečnú a radostnú hru. V škôlke podporujeme kresťanské hodnoty, je však otvorená pre všetky rodiny bez ohľadu na ich vierovyznanie.

SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
Vaše osobné údaje sa použijú len za účelom výberového konania a ich spracovanie je nevyhnutné na vykonanie úkonov pred uzatvorením pracovnej zmluvy. Uvedené osobné údaje budú poskytnuté iba členom výberového konania a zamestnancom, ktorí sa zúčastnia na jeho príprave. Osobné údaje získané na účel výberového konania budú uchovávané počas jeho trvania a po tejto dobe budú zlikvidované, alebo v prípade uzavretia pracovnej či inej zmluvy využité na tieto účely. Neuskutoční sa pritom ich prenos do tretích krajín.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Súkromná materská škola
Gercenova 10
85105 Bratislava-Petržalka
www.skolkapramienok.sk
0911786301
Kontaktná osoba
Katarina Racz
+421911786301