Predmet

Riaditeľ

Základná škola s materskou školou, Žaškov

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Školská 219/3, Žaškov
Termín nástupu
1.8.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
17.7.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
197
Platové podmienky
• podľa zákona č.553/20003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov
• platová trieda 7-9 v závislosti od zaradenia do kariérového stupňa, pracovná trieda 1
• plat v rozsahu 1267,50 € - 1589,- € zvýšený o započítanú prax. príplatok za riadenie a osobný príplatok
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
internet, word, excel, outlook
Vzdelanie
• kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii a v podkategórii pedagogického zamestnanca alebo v príslušnej kategórii odborného zamestnanca podľa vyhlášky Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR č.
173/2023 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
• najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti
• splnenie podmienky zaradenia do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec alebo samostatný odborný zamestnanec (§ 39 ods.3 zákona Č. 138/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)
Ďalšie požiadavky
kompletné znenie výberového konania je zverejnené na stránke obce Žaškov:
https://www.zaskov.sk/urad/uradna-tabula/vyhlasenie-vyberoveho-konania-na-poziciu-riaditela-zs-s-ms-zaskov-488.html

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Školská 219/3
02721 Žaškov
www.zszaskov.edupage.org
0435892235
Kontaktná osoba
Anton Nemček
0917698567