Predmet

Pedagogický asistent

Základná škola s materskou školou - predprimárne vzdelávanie, Prešov

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Námestie Kráľovnej pokoja 4, Prešov
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
26.8.2024
Rozsah úväzku
100%
Platové podmienky
V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v závislosti od platovej triedy a dĺžky započítanej praxe od 938 € / mesiac.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Microsoft Office
Vzdelanie
Odborná a pedagogická spôsobilosť pre príslušný druh a typ školy podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 173/2023 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
Ďalšie požiadavky
Požadované doklady:
 žiadosť
 profesijný životopis
 motivačný list
 súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 fotokópie dokladov o vzdelaní
 čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
 čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon povolania

Iné požiadavky:
 ovládanie štátneho jazyka
 ochota pomáhať (zmysel pre spolupatričnosť), spoľahlivosť, komunikatívnosť
 práca s PC
 výhodou je vyštudovaný pedagogický smer v kombinácii predmetov: SJL, MAT, ANJ

Miesto výkonu práce: Základná škola s materskou školou, Námestie Kráľovnej pokoja 4, Prešov - materská škola

Rozsah úväzku: 1 x 100%

Ukončenie výberového konania: Doručenie písomností – do 31. júla 2024
Pohovory – do 26. augusta 2024 (pozvanie na pracovný pohovor na základe výberu podľa zaslaných dokumentov)

Ďalšie informácie:
ŽIADOSTI ZASIELAJTE NA E-MAILOVÚ ADRESU:
[email protected]
do predmetu správy uveďte: AU MŠ – priezvisko a meno
Pracovný pomer na dobu určitú do 31. 08. 2025.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou - predprimárne vzdelávanie
Námestie Kráľovnej pokoja 4
08001 Prešov
https://zsmatica.edupage.org/
0517713331,051/7713331
Kontaktná osoba
PaedDr. Renáta Rodáková
+421 905 846 748