Predmet

Učiteľ/ka MŠ

Elokované pracovisko ako súčasť Základnej školy s materskou školou, Trnava

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Limbová 4, Trnava
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.12.2024
Rozsah úväzku
100%
Platové podmienky
Platové podmienky: Určené podľa NV SR č. 338/2019 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice plat. taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, NV SR č. 341/2004 Z. z. katalóg prac. činnosti v znení neskorších zmien a predpisov.
Stupnica platových taríf a výška hrubej mzdy podľa započítanej praxe:
(ÚSO,VŠ I. zač. podľa praxe) PT 5 od 1 038,50 €
(VŠ I.st. podľa praxe) PT 6 od 1 161,50 € - PT 9 1589,00 €
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
ÚSO prípadne VŠ I.st.: pedagogické vzdelanie
podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a
odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhl. č. 1/2020 Z. z. MŠVVaŠ SR §1 ods.1 písm. f) o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancoch a odbor. zamestnancoch (Príloha č. 6) v znení neskorších zmien a predpisov
(doklady: žiadosť, životopis, vzdelanie, čestné prehlásenie -bezúhonnosť, zápočet praxe, súhlas so spracovaním osobných údajov – posielať elektronicky).
Ďalšie požiadavky
Učiteľka v Materskej škole
• Úväzok: 100,00 %
• Dátum nástupu:
01. 09. 2024
• Základná škola s materskou školou, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava
• Miesto výkonu práce: Materská škola, Limbova 4 , Trnava
• Doba určitá
• Požiadavky:
ÚSO prípadne VŠ I.st.: pedagogické vzdelanie
podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a
odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhl. č. 1/2020 Z. z. MŠVVaŠ SR §1 ods.1 písm. f) o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancoch a odbor. zamestnancoch (Príloha č. 6) v znení neskorších zmien a predpisov
(doklady: žiadosť, životopis, vzdelanie, čestné prehlásenie -bezúhonnosť, zápočet praxe, súhlas so spracovaním osobných údajov – posielať elektronicky).
Všetky požadované doklady zašlite e-mailom na e-mailovú adresu : [email protected]. V predmete e-mailovej správy uveďte „Žiadosť na učiteľka v MŠ“.
Na základe predložených žiadosti bude vedenie školy kontaktovať iba vybraných uchádzačov.
Výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná pedag. zamestnancom, ktorým je učiteľka v Materskej škole zaradený do kariérového stupňa (podľa zákona č. 138/2019 Z. z.) napr. samostatný pedag. zamestnanec.
Platové podmienky: Určené podľa NV SR č. 338/2019 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice plat. taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, NV SR č. 341/2004 Z. z. katalóg prac. činnosti v znení neskorších zmien a predpisov.
Stupnica platových taríf a výška hrubej mzdy podľa započítanej praxe:
(ÚSO,VŠ I. zač. podľa praxe) PT 5 od 1 038,50 €
(VŠ I.st. podľa praxe) PT 6 od 1 161,50 € - PT 9 1589,00 €

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Elokované pracovisko ako súčasť Základnej školy s materskou školou
Limbová 4
91700 Trnava
https://mslimbovatt.edupage.org/
-,033 32 36 763
Kontaktná osoba
Ing. Beáta Krajčovičová
0333236864