Predmet
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Učiteľ/ka MŠ

Elokované pracovisko ako súčasť Základnej školy s materskou školou, Závadka nad Hronom

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Hviezdoslavova 152/2, Závadka nad Hronom
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
5.7.2024
Rozsah úväzku
100%
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
kópie dokladov o splnení kvalifikačných predpokladov,
- profesijný životopis,
- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
- písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.
Dátum, miesto a čas pohovoru oznámi vyhlasovateľ prihláseným uchádzačom, ktorí splnia požadované predpoklady a kritériá pred jeho konaním.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Elokované pracovisko ako súčasť Základnej školy s materskou školou
Hviezdoslavova 152/2
97667 Závadka nad Hronom
https://zszavadkanh.edupage.org/
0486183226,0911902993
Kontaktná osoba
Mgr. Iveta Kureková
+421486183107