Predmet

Zástupca riaditeľa

Základná škola s materskou školou Jána Vojtaššáka, Zákamenné

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Zákamenné 967, Zákamenné
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
18.8.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
691
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
MS Office, internet, sociálne siete
Vzdelanie
Zástupca riaditeľa školy pre Elokované pracovisko MATERSKÁ ŠKOLA
• vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v z.n.p. a Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z. z.
• najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti podľa § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov a v súlade s § 3 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Ďalšie požiadavky
Ďalšie požiadavky:
• bezúhonnosť v zmysle § 9 ods.1 zákona NR SR č.317/2009
• spôsobilosť na právne úkony
• zdravotná spôsobilosť podľa § 10 zákona NR SR č.317/2009
• ovládanie štátneho jazyka podľa § 11 zákona NR SR č.317/2009
• znalosť platnej legislatívy vrátane aktuálnych zmien (z oblasti školstva a starostlivosti o deti),
• osobnostné a morálne predpoklady,
• výborné komunikačné, organizačné a riadiace schopnosti.

Zoznam požadovaných dokladov uchádzačov :
• žiadosť o prijatie do pracovného pomeru,
• profesijný životopis
• motivačný list,
• kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
• písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov podľa zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov,
• čestné vyhlásenie o bezúhonnosti podľa §15 Zákona č. 138/2019 Z.z.

Zoznam požadovaných dokladov uchádzačov :
• žiadosť o prijatie do pracovného pomeru,
• profesijný životopis
• motivačný list,
• kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
• písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov podľa zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov,
• čestné vyhlásenie o bezúhonnosti podľa §15 Zákona č. 138/2019 Z.z.

Náplň práce a požiadavky:
• zabezpečovanie úloh pedagogicko-organizačného charakteru z poverenia riaditeľky,
• zabezpečovanie organizačno-administratívnych úloh (štatistiky, edu – zber),
• správa elektronického systému školy (aSc Agenda, EDUPAGE),
• kontrolná činnosť výchovno-vzdelávacej práce zamestnancov/účasť na ich hodnotení,
• pedagogická činnosť v rozsahu vyplývajúcom zo zákona,
• aktívna účasť na realizácii/tvorbe koncepcie školy,
• znalosť a dodržiavanie legislatívy,
• manažérske a organizačné schopnosti,
• schopnosť viesť ľudí a prirodzene ich podporovať v osobnom i profesijnom rozvoji,
• výborné komunikačné zručnosti, schopnosť budovať pozitívne vzťahy,
• schopnosť vytvárať príjemné pracovné prostredie s atmosférou dôvery a kooperácie,
• podávanie návrhov na vylepšenie vybavenia školy, na realizáciu nutných opráv a prípadných zmien v budove školy,
• aktívna spoluúčasť na propagácii školy.

Na pracovný pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritériá v súvislosti s obsadzovaným voľným pracovným miestom.
Výberové konanie môže byť kedykoľvek v jeho priebehu prerušené alebo zrušené, prípadne opakované, ak nebude vybraný vhodný uchádzač.

V prípade záujmu o danú pozíciu nám, prosím, zašlite Váš životopis mailom na: [email protected]
Kontaktovať budeme vybraných záujemcov.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou Jána Vojtaššáka
Zákamenné 967
02956 Zákamenné
https://zszakamenne.edupage.org/
0435592320,+421435592320
Kontaktná osoba
Šalatová Marta
0435592320