Predmet
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Riaditeľ

Materská škola, Drahňov

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Drahňov 170, Drahňov
Termín nástupu
11.7.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
8.7.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
23
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Ďalšie požiadavky
Zoznam požadovaných dokladov, ktoré účastník predkladá do výberového konania:

• písomná prihláška do výberového konania,
• štruktúrovaný profesijný životopis vo formáte Europass, osobný dotazník, motivačný list,
• overené kópie dokladov o dosiahnutom vyžadovanom stupni vzdelania,
• kópie dokladov a osvedčení o absolvovanom vzdelávaní profesijného rozvoja, príp. ďalšie doklady preukazujúce špeciálne znalosti alebo osobné predpoklady na výkon funkcie,
• potvrdenie o dĺžke výkonu pracovnej činnosti preukazujúce najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti,
• písomne spracovaný návrh koncepcie rozvoja pre príslušnú základnú školu s materskou školou (rozsah max. 5 strán),
• čestné vyhlásenie o splnení predpokladu bezúhonnosti v súlade s § 15 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Údaje sa budú overovať len u úspešného kandidáta
• lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu funkcie a pracovnej činnosti v zmysle § 16 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
• písomný súhlas uchádzača so spracúvaním a použitím osobných údajov pre účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
• čestné vyhlásenie uchádzača, že nebol odvolaný z funkcie riaditeľa školy podľa § 3 ods. 7, písm. a), c) a e) a ods. 8 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
• čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohách prihlášky
Termín podania prihlášky – žiadosti o zaradenie do výberového konania
do: 01. 07. 2024 do 15:00 hod. (rozhodujúca je pečiatka podateľne)
Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť osobne do podateľne obce alebo zaslať na adresu zriaďovateľa školy: Obec Drahňov č. 154, 076 74 Drahňov

Na obálke uveďte meno a adresu odosielateľa a označenie:
„Výberové konanie MŠ – neotvárať!“

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Prihlášky doručené po termíne, nebudú do výberového konania zaradené. Nezaradeným a neúspešným uchádzačom budú predložené materiály na vyžiadanie vrátené späť.
Uchádzačom, ktorí splnia podmienky, bude termín a miesto výberového konania oznámený písomne najmenej 7 dní pred jeho konaním.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Materská škola
Drahňov 170
07674 Drahňov
0566395393
Kontaktná osoba
Klára Ladányiová
0903283275