Predmet

Psychológ, školský psychológ

Centrum poradenstva a prevencie, Bratislava-Petržalka

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Švabinského 3352/7, Bratislava-Petržalka
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
20.7.2024
Rozsah úväzku
60%
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Ponuka práce - Psychológ na elokovanom pracovisku Žehrianska 9, v CPP Bratislava V.

Centrum poradenstva a prevencie Bratislava V., Švabinského 7, príjme do pracovného pomeru 1 psychológ na elokovanom pracovisku Žehrianska.
Jedná sa o skrátený pracovný úväzok.
Kvalifikačné predpoklady:
 ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v odbore psychológia,
 prax minimálne 1 rok.

Náplň práce:
Psychologická diagnostika pre deti a žiakov od raného veku po ukončenie prípravy na povolanie. Veľkú časť klientov tvoria deti a žiaci so zdravotným postihnutím (MP, PAS, NKS). Popri diagnostike psychológ poskytuje aj poradenstvo, odborné individuálne, poprípade aj skupinové intervencie.
Vítané je vzdelávanie v psychoterapeutickom výcviku.

Predpokladaný termín nástupu:
01.09.2024

Odmeňovanie:
podľa Zákona č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

K žiadosti je potrebné pripojiť písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového pohovoru v zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu skončí ukončením výberového pohovoru. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje vymazané.
Bližšie informácie o právach uchádzača ako dotknutej osoby nájdete na oficiálnom webovom sídle CPP BA5 www.cpppap-ba5.sk v sekcii GDPR – Ochrana osobných údajov – Informácia o účele spracúvania a dobe uchovávania osobných údajov.

Žiadosti o prijatie do zamestnania, spolu so životopisom a motivačným listom, zasielajte do 28.06.2024
na e-mail:
[email protected]
Uchádzačom, ktorí splnia podmienky, bude termín a miesto výberového konania oznámené písomne. Vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor.

Kontakt pre bližšie informácie:
Ing. Alena Majerová, PaM; tel: 02/48208119

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Centrum poradenstva a prevencie
Švabinského 3352/7
85101 Bratislava-Petržalka
www.cpppap-ba5.sk
02/48208119,+421248208111
Kontaktná osoba
Ing.Alena Majerová
+421248208119