Predmet

Sociálny pedagóg

Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola és Óvoda, Rimavská Sobota

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Dúžavská cesta 1054/11, Rimavská Sobota
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.7.2024
Rozsah úväzku
75%
Počet študentov školy
135
Platové podmienky
Určené v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a vyhlášky č. 173/2023 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov príloha č. 16
Ďalšie požiadavky
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

v zmysle § 84 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste
Názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola s materskou školou s VJM - Alapiskola és Óvoda, Dúžavská cesta 1054/11, Rimavská Sobota – Rimaszombat
Kategória voľného pracovného miesta: sociálny pedagóg
Kvalifikačné predpoklady: podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a vyhlášky č. 173/2023 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov príloha č. 16
Počet voľných pracovných miest: 1
Úväzok: 0,75 %
Pracovný pomer na dobu: určitú, s nástupom 01. 09. 2024
Platové podmienky: určené v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Požadované doklady:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• profesijný životopis s telefónnym a emailovým kontaktom
• overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
• čestné vyhlásenie podľa § 15a ods. 7 zákona č. 138/2019 Z. z. o bezúhonnosti,
• lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti pre výkon pedagogickej činnosti,
• súhlas so spracúvaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
Iné požiadavky:
• podmienkou je ovládanie maďarského jazyka preukázané min. maturitnou skúškou z maďarského jazyka
Termín podania žiadosti:
Žiadosť o prijatie do zamestnania s potrebnými dokladmi posielajte na adresu školy do 31.07.2024
Na osobný pohovor budú pozvaní iba uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady.
Adresa školy:
Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským-Alapiskola és Óvoda, Dúžavská cesta 1054/11, Rimavská Sobota - Rimaszombat
e-mail: [email protected]
Kontaktná osoba: Mgr. Monika Holeková tel.: 0911 931 023, 0917 690 636

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola és Óvoda
Dúžavská cesta 1054/11
97901 Rimavská Sobota
https://duzavskacesta.edupage.org/
0475812135,0475812133,0474296428,0911931023
Kontaktná osoba
Mgr.Monika Holeková
0917690636