Predmet

Učiteľ/ka MŠ

Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola és Óvoda, Rimavská Sobota

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Dúžavská cesta 1054/11, Rimavská Sobota
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.7.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
135
Platové podmienky
Určené v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a vyhlášky č. 173/2023 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
Ďalšie požiadavky
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste – učiteľ/ka materskej školy
v zmysle § 84 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov

Názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola és Óvoda, Dúžavská cesta 1054/11, 979 01 Rimavská Sobota
Kategória voľného pracovného miesta: učiteľ/ka materskej školy

Kvalifikačné predpoklady: podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a vyhlášky č. 173/2023 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

Počet voľných pracovných miest: 1

Pracovný pomer na dobu: určitú, s nástupom od 01.09.2024

Platové podmienky: určené v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Požadované doklady:
- žiadosť o prijatie do zamestnania,
- profesijný životopis,
- overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
- čestné vyhlásenie podľa § 15a ods. 7 zákona č. 138/2019 Z. z. o bezúhonnosti,
- lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti pre výkon pedagogickej činnosti,
- súhlas so spracúvaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
Písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s ostatnými dokladmi doručiť na adresu MŠ.

Iné požiadavky:
• podmienkou je ovládanie maďarského jazyka preukázané min. maturitnou skúškou z maďarského jazyka

Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je 31.07.2024.

Len uchádzači spĺňajúci všetky kvalifikačné predpoklady a iné kritériá v súvislosti s obsadzovaným miestom budú pozývaní na osobný pohovor telefonicky.

Kontaktná osoba: Mgr. Monika Holeková
Tel.: 0917 690 636; 0911 931 023

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola és Óvoda
Dúžavská cesta 1054/11
97901 Rimavská Sobota
https://duzavskacesta.edupage.org/
0475812135,0475812133,0474296428,0911931023
Kontaktná osoba
Mgr.Monika Holeková
0917690636