Predmet
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Riaditeľ

Materská škola, Štós

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Štós 48, Štós
Termín nástupu
26.8.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
10.7.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
25
Platové podmienky
Platové podmienky sú určené v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
aktívna znalosť práce s PC (Word, Excel, internet)
Vzdelanie
• kvalifikačné predpoklady pre výkon pedagogickej činnosti a pre príslušný druh a typ školy podľa zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon č. 138/2019 Z. z."), a vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 173/2023 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
• splnenie podmienky zaradenia do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec v zmysle § 39 ods. 3 b) zákona č. 138/2019 Z. z.,
• bezúhonnosť,
• zdravotná spôsobilosť,
• ovládanie štátneho jazyka,
• spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu v zmysle § 3 ods. 1 a) zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov,
• najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti ku dňu uskutočnenia výberového konania v zmysle § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Ďalšie požiadavky
Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o zaradenie do výberového konania,
• profesijný štruktúrovaný životopis,
• overené kópie dokladov o vzdelaní,
• kópie dokladov a osvedčení o absolvovanom ďalšom vzdelávaní,
• potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti,
• písomne spracovaný návrh koncepcie rozvoja materskej školy v rozsahu najmenej 2 strán A4,
• čestné vyhlásenie o splnení predpokladu bezúhonnosti podľa § 15 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z.,
• čestné vyhlásenie, že uchádzač má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
• lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon funkcie riaditeľa školy podľa § 16 zákona č. 138/2019 Z. z.,
• písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle čl. 6 ods.1 písm. a) a čl. 7 Nariadenia parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), - tlačivo je možné stiahnuť na webovej stránke obce Štós
• čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohách a žiadosti.

Termín podania žiadosti o účasť na výberovom konaní:
• žiadosť s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do 10.07.2024 do 16:00 hod.
Miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní v zalepenej obálke doručiť:
• osobne do podateľne Obecného úradu Štós, Štós 143, 04426 Štós, alebo
• zaslať poštou na adresu: Obec Štós, Štós 143, 04426 Štós.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Materská škola
Štós 48
04426 Štós
0554667138
Kontaktná osoba
Ing. Jana Slavkovská
0911292191