Predmet

Učiteľ/ka SŠ

Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia, Rimavská Sobota

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
K. Mikszátha 1, Rimavská Sobota
Aprobácia
Slovenský jazyk
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
28.6.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
161
Platové podmienky
V zmysle platnej legislatívy zákona č. 138/2019 Z. z. podľa kategórie pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca a splnenia kvalifikačných predpokladov pre zaradenie do kariérneho stupňa v príslušnej kategórii a zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Požadované kvalifikačné predpoklady podľa § 10 - § 12 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 173/2023 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov pre príslušnú kategóriu – podľa príloh vyhlášky:
Príloha č. 1 k vyhláške č. 173/2023 Z. z. 1 diel IV. časť
učiteľ strednej školy
študijný odbor: predmet slovenský jazyk a literatúra
Ďalšie požiadavky
Zoznam požadovaných dokladov:
• predložiť fotokópie dokladov o absolvovanom vzdelaní a ďalšom vzdelávaní spolu so žiadosťou uchádzača o voľné pracovné miesto.

Iné požiadavky súvisiace s obsadením pracovného miesta:
• motivačný list
• štruktúrovaný životopis
• čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
• súhlas so spracovaním osobných údajov

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia
K. Mikszátha 1
97980 Rimavská Sobota
https://oakars.edupage.org/
0475621317,+421475603612
Kontaktná osoba
Blanka Tomčová
0917 872 624