Predmet

Zástupca riaditeľa

Materská škola, Nové Mesto nad Váhom

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Poľovnícka 12, Nové Mesto nad Váhom
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
20.6.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
601
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
MS Office, internet
Vzdelanie
- profesijné kompetencie podľa § 7 (2b) zákona NR SR č.317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a § 1 ods.1 vyhlášky MŠ SR č.173/2023 Z. z.
- najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
Ďalšie požiadavky
- bezúhonnosť v zmysle § 9 ods.1 zákona NR SR č.317/2009
spôsobilosť na právne úkony
- zdravotná spôsobilosť podľa § 10 zákona NR SR č.317/2009
- ovládanie štátneho jazyka podľa § 11 zákona NR SR č.317/2009
- znalosť platných právnych predpisov
- absolvovanie funkčného vzdelávania podľa §34 zákona NR SR č.317/2009
- ovládanie práce s počítačom (Word, Excel, internet)
- osobnostné a morálne predpoklady, organizačné schopnosti, komunikatívnosť

Zoznam požadovaných dokladov uchádzačov :

- písomná prihláška do výberového konania
- štruktúrovaný životopis
- overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
- čestné vyhlásenie o splnení predpokladu bezúhonnosti
- návrh koncepcie rozvoja materskej školy
- písomný súhlas so spracovaním osobných údajov na účely výberového konania

Uchádzači, ktorí splnia kvalifikačné predpoklady a uvedené požiadavky budú pozvaní na výberové konanie najmenej 7 dní pred jeho začatím. Výberová komisia posúdi predpoklady, schopnosti a odborné znalosti uchádzačov potrebné na výkon funkcie vzhľadom na povahu povinností vedúceho zamestnanca.

Viac informácii o našej MŠ nájdete tu: https://materskaskolanmnv.edupage.org/

Prihlášky s požadovanými dokladmi zasielajte do 20.6.2024 na mailovú adresu [email protected]

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Materská škola
Poľovnícka 12
91501 Nové Mesto nad Váhom
www.materskaskolanmnv.sk
032/7484484,032/7484482
Kontaktná osoba
PaedDr. Dana Chmelová
0327484484