Predmet
Pracovné ponuky za

Školský digitálny koordinátor

Základná škola s materskou školou, Vyšné Ružbachy

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Vyšné Ružbachy 330, Vyšné Ružbachy
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
14.7.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
133
Platové podmienky
V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene
a doplnení niektorých zákonov a v závislosti od platovej triedy a dĺžky započítanej praxe.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Znalosť práce s PC internet, OpenOffice, MS Teams, príp. Edupage
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s Vyhláškou MŠ
SR č. 173/2023 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických
a odborných zamestnancov
Ďalšie požiadavky
vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v učiteľskom odbore – absolvent, kategória učiteľ, inžinier, samostatný pedagogický zamestnanec - https://www.minedu.sk/skolsky-digitalny-koordinator-v-np-edit/
úväzok 25%-100%

-žiadosť o prijatie do zamestnania
-profesijný životopis
-písomný súhlas so spracúvaním osobných -údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov
-fotokópie dokladov o vzdelaní
Žiadosť je potrebné doručiť poštou na adresu školy alebo emailom na adresu: [email protected], [email protected]

Vybraní uchádzači budú telefonicky pozvaní na osobný pohovor.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Vyšné Ružbachy 330
06502 Vyšné Ružbachy
https://zsvysneruzbachysl.edupage.org/
0524282031
Kontaktná osoba
PhDr. Daniela hrehová, PhD., MBA
052 4282031