Predmet

Majster odbornej výchovy

Stredná odborná škola remesiel a služieb, Poprad

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Okružná 761/25, Poprad
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
23.6.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
343
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Kvalifikačné predpoklady - Majster odbornej výchovy / INŠTALATÉR :
Požadovaná kvalifikácia v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov - úplné stredné odborné vzdelanie (maturita) a výučný list v príslušnom odbore - inštalatér
Ďalšie požiadavky
Požadované doklady:
• žiadosť o prijatie do zamestnania s kontaktnými údajmi
• profesijný životopis v štruktúrovanom formáte s presným popisom praxe
• doklady o vzdelaní
• súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
• pre účely preukázania bezúhonnosti uchádzača o zamestnanie je požadovaný postup podľa § 15 Zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
• potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti - platí len pre prijatých uchádzačov

Iné súvisiace požiadavky:
• praktické zručnosti a vedomosti
• inovácia nových metód vo vyučovacom procese
• komunikatívnosť

Termín podania žiadosti:
Žiadosť s potrebnými dokladmi a označením „výberové konanie INŠTALATÉR“ posielajte na adresu školy, alebo emailom v termíne do 23.06.2024. Vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor, ktorý sa uskutoční dňa 26.06.2024.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Stredná odborná škola remesiel a služieb
Okružná 761/25
05801 Poprad
https://sospp.edupage.org/
0527721876,+4210527721876
Kontaktná osoba
Ing. Svetlana Rusnačková
0527721876